Jaarverslag 2018

Kwaliteit openbaar bestuur

Algemeen
De kwaliteit van het bestuur van deze provincie kent vele aspecten. Het afgelopen jaar hebben we kunnen bijdragen aan de ontwikkeling en bloei van Flevoland. De provincie heeft zich als een regionale partner ontwikkeld, bijvoorbeeld door het onderzoek van Platform31 naar de opgaven in onze regio en in de afzonderlijke gemeenten. Ook in de opstelling en eerste uitwerking van de Omgevingsvisie "Samen maken we Flevoland" willen we bestuurlijk gezamenlijk optrekken. Deze opgaven worden regionaal herkend en erkend en daarmee is een regionaal gedragen basis voor een aanpak gelegd. Verder hebben we onze invloed aangewend om de regionale belangen te behartigen en verbindingen te leggen tussen lokale, regionale en (inter)nationale ontwikkelingen en opgaven. Concrete vraagstukken als duurzame visserij, gevolgen van de Brexit, het maatschappelijk debat over luchtvaart en mobiliteit, ons ecologisch beleid rond de Oostvaardersplassen en het gesprek over dierenwelzijn hebben we tot op Europees niveau geagendeerd. Meer dan te voren is duidelijk dat ontwikkelingen en vraagstukken verder gaan dan onze bestuurlijke provinciegrenzen.

Samenwerken aan ontwikkeling
Flevoland is als jongste provincie nog volop in ontwikkeling. Tegelijkertijd is er ook al veel tot stand gebracht. Daarin is een nieuwe fase aangebroken. De eerste fase van de uitwerking van de Omgevingsvisie (2017) is afgerond. Daarbij is meer dan voorheen verwoord wat inwoners en partners kunnen en willen oppakken.  Provinciale Staten hebben richting gegeven door het vaststellen van de hoofdopgaven. Vanuit de opnieuw geformuleerde identiteit worden de ambities voor de lange termijn uitgewerkt en concreet gemaakt. Vormen van governance worden bedacht die bij dergelijke netwerksturing passen, bijvoorbeeld platforms. We hebben herkenning en draagvlak gezocht bij de nieuw samengestelde colleges in de gemeenten na de gemeenteraadsverkiezingen. In onze Uitvoeringsagenda "Samen maken we Flevoland" hebben we samen met onze gebiedspartners de gemeenten, inwoners en andere belanghebbenden uitgenodigd om de belangrijke opgaven voor deze regio aan te pakken. Wij faciliteren deze aanpak omdat we vertrouwen hebben in het zoeken van draagvlak en betrokkenheid om samen te werken aan de grootste maatschappelijke opgaven.

Europa
Europa is een belangrijke partner voor Flevoland. We zijn het afgelopen jaar met de nodige ambitie en bestuurlijke inzet actief bezig geweest met belangenbehartiging voor onze regio. Naast concrete dossiers wijzen we op het behoud van Europese Fondsen in de volgende programmaperiode 2020-2027. Verder noemden we al de ontwikkelingen rond de Brexit en de gevolgen daarvan voor onze regio. In algemene zin behartigen we de Flevolandse belangen in diverse Europese netwerken. Tegen de achtergrond van de Brexit en de nieuwe programmaperiode van de EU is het van belang om de bekendheid over Flevoland in Europa te vergroten, bijvoorbeeld door ontmoetingen van leden van Provinciale Staten met Europarlementariërs en werkbezoeken over en weer.
Vanuit de betrokkenheid en inzet in de Raad van Europa versterkt de commissaris van de Koning als lid van het Congres van Lokale en Regionale Overheden van de Raad van Europa, voorzitter van de Monitoring Committee en woordvoerder voorkoming radicalisering het geluid van Flevoland.

Bestuursstijl
Ook het afgelopen jaar heeft Gedeputeerde Staten  getracht te werken meteen open en constructieve houding, samen met onze partners, vanuit vertrouwen. Wij hebben ons ingezet voor vormen van bestuurlijke vernieuwing en bereiden ons beleid voor met participatie vanuit de samenleving. Zo'n bestuursstijl past bij de opgaven waarvoor we staan.

Provinciale Staten/Statengriffie
Het motto ‘Ruimte voor de politiek’ is de blijvende leidraad voor het werk van de Statengriffie. Dit uit zich in strategische advisering, (digitale) ondersteuning , de formatie-uitbreiding en professionalisering van de griffie en de ontwikkeling van nieuwe werkvormen.

Maatschappelijk effect

Maatschappelijk effect

Flevoland wordt goed bestuurd.

Effect van ons beleid

Een verbeterde (inter)nationale positie van Flevoland.

Programmaonderdelen en doelen

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 114.003
Gerealiseerd € 103.039
Afwijking € 10.964
ga terug