Jaarverslag 2018

Mobiliteit

In dit hoofdstuk staan de belangrijkste activiteiten die in 2018 hebben bijgedragen aan de verbetering van de bereikbaarheid van Flevoland.

Programma Mobiliteit en Ruimte   
De Mobiliteitsvisie Flevoland heeft het jaar 2030 als horizon. Innovatieve verkeersoplossingen en duurzaamheid zijn belangrijke thema's. De snelle ontwikkelingen in onze samenleving vragen ook bij verkeer om een flexibele planvorming, maar wel met duidelijke uitgangspunten en doelen. Dit biedt ruimte om in de programmering in te kunnen spelen op actuele ontwikkelingen en kansen. Het Programma Mobiliteit en Ruimte (PMR) is de concretisering van de Mobiliteitsvisie van dit college. Het is een beleidskader voor het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (p-MIRT). In 2018 hebben Provinciale Staten het programma na een interactief proces vastgesteld. In het programma zijn investeringen, mobiliteitsopgaven en openbaarvervoervraagstukken opgenomen. De investeringen in het programma zijn met name gericht op resterende doorstromingsknelpunten en verkeersveiligheid. De toeristisch-recreatieve infrastructuur staat eveneens in dit PMR.
Waar het gaat om onze provinciale infrastructuur hebben we een aantal (grote) infrastructuurprojecten uitgevoerd, zoals de verdubbeling van de Waterlandseweg en de realisatie van het eerste deel van de Anthony Fokkerweg bij luchthaven Amsterdam Lelystad Airport. We houden de bestaande (vaar)wegen en fietspaden kwalitatief op peil.

Innovatie openbaar vervoer
Met de aanbesteding van het openbaar vervoer (OV) voor de periode 2014-2023 (huidige concessie IJsselmond) en de OV-visie die Provinciale Staten in 2015 hebben vastgesteld, ligt er een goede basis voor het verbeteren van de bereikbaarheid met het OV binnen de financiële kaders. We verbeteren de bereikbaarheid van het landelijk gebied door samen met bewoners en organisaties te zoeken naar flexibelere en waar nodig kleinschaligere vervoersvormen om het OV beter te laten aansluiten bij de vervoersvraag. In samenwerking met de provincies Gelderland en Overijssel wordt het OV in de drie provincies aanbesteed voor de periode 2020–2030 (vervoer Flevoland wordt uiterlijk 2023 ingevoegd). Voorbereidingen hiervoor zijn in 2018 gestart, in 2019 vindt de gunning van de concessies plaats.

Circulair
Voor het beheer en onderhoud van infrastructuur is waar mogelijk gebruik gemaakt van duurzame materialen en hergebruik van materialen (cementloos beton, hoog percentage hergebruik asfalt, biodiesel).

Maatschappelijk effect

Maatschappelijk effect

Flevoland is goed bereikbaar, zowel voor regionaal, inkomend als uitgaand verkeer en via openbaar vervoer. Vlotte en veilige bereikbaarheid draagt bij aan de economie en aan de deelname van Flevolanders aan het maatschappelijke leven.

Effect van ons beleid

De bereikbaarheid van Flevoland (ook via openbaar vervoer) is op een duurzame manier verbeterd, waardoor betere randvoorwaarden zijn ontstaan voor wonen, werken en recreëren.

Programmaonderdelen en doelen

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 63.777
Gerealiseerd € 63.801
Afwijking € -25
ga terug