Jaarverslag 2018

Mobiliteit

Financieel overzicht

Bedragen x € 1.000

Standaard lasten/baten/saldo
Rekening 2017
Begroting 2018 primitief
Begroting 2018 na wijziging
Rekening 2018
Afwijking 2018
Lasten
70.956
63.499
63.777
63.801
-25
6.1 Openbaar vervoer
32.403
33.242
32.866
32.651
216
6.1.1 Openbaar vervoer
32.403
33.242
32.866
32.651
216
Openbaar streekvervoer
28.971
29.744
29.896
29.848
48
Beheer OV (Prov proj stimulering)
412
564
575
470
105
Regiotaxi Flevoland
2.666
2.934
3.045
3.097
-52
Afwikkelingsverschillen
355
0
-650
-765
115
6.2 Mobiliteitsbeleid
1.290
1.656
1.526
1.312
214
6.2.1 Mobiliteit en verkeersmanagement
738
1.194
1.078
963
115
Organisatiekosten PBM
122
152
140
134
6
Voorverkenningen infrafonds
242
182
146
119
27
Vervoersmanagement
189
500
475
417
58
Verbreding sluizen Kornwerderzand
64
0
0
0
0
Smart Mobility
127
360
330
305
25
Fietsmaatregelen
0
0
0
0
0
Afwikkelingsverschillen
-5
0
-13
-13
0
6.2.2 Verkeersveiligheid en verkeershinder
552
462
448
349
99
Educatie en communicatie
193
245
140
123
17
Instrumentatie beleid
363
217
332
249
83
Afwikkelingsverschillen
-4
0
-24
-24
0
6.3 Nieuwe infrastructuur
16.767
8.513
9.161
9.306
-145
6.3.1 Investering provinciale infrastructuur
16.767
8.513
9.161
9.306
-145
Kapitaallasten
1.750
1.937
1.937
1.836
101
Kapitaallasten nieuwe investeringen
16
0
206
750
-544
Bijdragen in vaarwegprojecten
0
0
0
0
0
Bijdragen aan gemeenten
814
3.283
3.283
2.985
298
Bijdragen busbanen Almere
0
3.293
578
578
0
Bijdragen in provinciale projecten
0
0
0
0
0
Bijdr.reserves in provinciale proj.
0
0
0
0
0
Actieplan Regionaal OV
14.192
0
3.012
3.012
0
Maatregelen kaderrichtlijn Water
0
0
150
150
0
Afwikkelingsverschillen
-5
0
-5
-5
0
6.4 Bestaande infrastructuur
20.495
20.088
20.224
20.533
-310
6.4.1 Instandhouding en realisatie provinciale infrastructuur
20.495
20.088
20.224
20.533
-310
Kapitaallasten
192
593
593
594
-2
Niet jaarl. onderhoud Infrastructuur
12.247
11.569
11.069
11.069
0
Jaarlijks onderhoud Infrastructuur
6.816
6.918
7.554
7.785
-231
Gladheidsbestrijdingen
1.162
1.008
1.008
1.063
-55
Steunpunten
18
0
0
0
0
Afwikkelingsverschillen
59
0
0
23
-23
Baten
-34.503
-8.254
-9.179
-10.111
932
6.1 Openbaar vervoer
-31.850
-7.780
-8.642
-8.697
55
6.1.1 Openbaar vervoer
-31.850
-7.780
-8.642
-8.697
55
Openbaar streekvervoer
-6.053
-4.986
-5.576
-5.471
-105
OV lijn 160 Almere-Nijkerk (Eemhof)
-306
-310
-306
-306
0
Regiotaxi Flevoland
-1.983
-2.484
-2.210
-2.301
91
Brede doeluitkering (BDU)
-23.261
0
0
0
0
Afwikkelingsverschillen
-248
0
-550
-620
70
6.2 Mobiliteitsbeleid
-46
0
-63
-63
0
6.2.1 Mobiliteit en verkeersmanagement
-46
0
-63
-63
0
Voorverkenningen infrafonds
-15
0
0
0
0
Vervoersmanagement
0
0
-3
-3
0
Brede doeluitkering (BDU)
0
0
0
0
0
Smart Mobility
-31
0
-60
-60
0
6.3 Nieuwe infrastructuur
0
0
0
0
0
6.3.1 Investering provinciale infrastructuur
0
0
0
0
0
Brede doeluitkering (BDU)
0
0
0
0
0
6.4 Bestaande infrastructuur
-2.607
-474
-474
-1.351
877
6.4.1 Instandhouding en realisatie provinciale infrastructuur
-2.607
-474
-474
-1.351
877
Jaarlijks onderhoud Infrastructuur
-2.402
-317
-317
-1.053
736
Gladheidsbestrijdingen
-17
0
0
-73
73
Huren/pachten/rechten
-151
-157
-157
-158
1
Afwikkelingsverschillen
-37
0
0
-67
67