Jaarverslag 2018

Jaarrekening 2018 op hoofdlijnen

Omvang resultaat

1.1 Omvang resultaat

Het rekeningresultaat bedraagt € 8,7 mln. positief. Hieronder is de opbouw van het resultaat weergegeven.

Opbouw resultaat
Zoals uit onderstaande tabel blijkt zijn de totale lasten € 8,5 mln. lager dan de begrotingsraming na wijziging. Daarnaast is sprake van € 4,1 mln. hogere baten. Tenslotte is € 1,6 mln. minder toegevoegd aan de reserves en is € 5,5 mln. minder onttrokken. Hiermee ligt het resultaat € 8,7 mln. hoger dan geraamd.

Tabel 1.1: Opbouw resultaat

Omschrijving

Rekening 2017

Begroting 2018 ontwerp

Begroting 2018 na wijziging

Rekening 2018

Verschil

Lasten

178.936

175.682

195.030

186.558

8.472

Baten

-206.342

-173.186

-180.121

-184.186

4.065

Stortingen in reserves

82.678

30.236

48.242

46.614

1.628

Onttrekkingen aan reserves

-62.473

-32.732

-63.151

-57.690

-5.461

tableCell7

tableCell9

tableCell8

tableCell10

x € 1.000

ga terug