Jaarverslag 2018

Economie

In dit hoofdstuk staan de belangrijkste activiteiten beschreven die in 2018 hebben bijgedragen aan het stimuleren van innovatie, groei, het vinden van personeel, internationalisering en het profilering van de vrijetijdseconomie.

Flevoland: ecosysteem voor ondernemerschap
Het Economisch Programma is een ondersteuningsprogramma voor het midden- en kleinbedrijf (MKB). We hebben het afgelopen jaar programmatisch en systematisch gewerkt aan de versterking van de samenwerking in het ecosysteem voor ondernemerschap ‘Win4All’. De uitdagingen uit het Economisch Programma om een duurzame economische groei te bevorderen zijn door partners erkend en aangevuld. Naast inzet van onze eigen instrumenten hebben wij samen met deze partners aan concrete projecten gewerkt die gericht bijdragen aan: het vergroten van toegang tot kapitaal, de beschikbaarheid van geschoold personeel, versterken van internationaal ondernemerschap en het versterken van kennisdeling en cross-overs.

Investeren in vrijetijdseconomie en gebiedspromotie
De groeisector toerisme en recreatie biedt vele kansen voor Flevoland. We hebben bijgedragen aan de versterkte profilering van het unieke en onderscheidende karakter van Flevoland als toeristisch-recreatieve bestemming (Nieuw Land op de zeebodem). Dat hebben we gedaan door in te zetten op promotie en stimuleren van product- en routeontwikkeling en daarnaast door een betere recreatieve benutting van natuur, landschapskunst en monumenten. Ook in andere programma’s wordt geïnvesteerd in de vrijetijdseconomie, zoals in het programma  Mobiliteit, Cultuurprofiel, Nationaal Park Nieuw Land en bovengenoemd Economisch Programma.

Maatschappelijk effect

Maatschappelijk effect

Het ondernemersklimaat en de verdiencapaciteit van Flevoland zijn versterkt door het stimuleren van innovatie, groei, scholing, internationaal ondernemen en gebiedspromotie.

Effect van ons beleid

De provinciale stimuleringsmaatregelen voor innovatie, groei, vinden van personeel en internationalisering zijn in 2018 doorontwikkeld en ten uitvoer gebracht. De samenwerking in het ecosysteem voor ondernemerschap (Win4All) is verder versterkt.

Programmaonderdelen en doelen

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 9.514
Gerealiseerd € 8.863
Afwijking € 651
ga terug