Jaarverslag 2018

Economie

Indicatoren

Indicator

Omschrijving

2015

2016

2017

Streef-
cijfer
2018

Rekening
2018

Economie algemeen *

Bruto Binnenlands Product Flevoland (x € 1 mld.)
Toelichting: Cijfers gecorrigeerd o.b.v. definitieve beschikbare cijfers.
Bron: CBS - Regionale kerncijfers

12,1

12,6

13,2

> 13,2

n.n.b.**

Innovatiekracht
Toelichting: Deze indicator weerspiegelt op een schaal van 0-1 de innovatiekracht van Flevoland. Bron wordt om de twee jaar vernieuwd; laatst in 2017.
Bron: CBS/EU Regional Innovation Scoreboard

n.b

0,46

0,50

> 0,50

n.b.

Recreatie en toerisme

Toerisme Flevoland:
• Bereik (x 1 mln.)
• Mediawaarde (x € 1.000)

n.b.
n.b.

n.b.
n.b.

150
563

> 150
> 500

n.n.b.***
n.n.b.

Bezoekers:
• Aantal vrijetijdsactiviteiten (x 1 mln.)
(meting eens in de drie jaar)
• Aantal overnachtingen (x 1 mln.)

81,6

2,27

n.b.

2,63

n.b

2,53

≥ 95

≥ 2,63

n.n.b.

2,31

Economische impact:
• Aantal banen
• Omvang bestedingen (x € 1 mld.)
Bron: Vestigingenregister/
CVTO

10.180
1,40

10.420
1,40

11.370
1,40

> 11.370
≥ 1,40

11.920
n.n.b.

* Het nieuwe Economisch Programma zet in op ondernemerschap en groei. Om het effect van dit programma meetbaar te maken oriënteren we ons op een andere set indicatoren met reële streefwaarden voor groei – gerelateerd aan de invloed die wij als provincie daarop hebben.
** Definitieve cijfers 2018 omtrent BBP worden in de loop van 2019 door het CBS gepubliceerd.
*** Cijfers betreffende recreatie en toerisme voor 2018 worden in het voorjaar 2019 verwacht.

Beleidsindicatoren BBV

Indicator

Omschrijving

2015

2016

2017

Streef-
cijfer
2018

Rekening
2018

Bruto Binnenlands Product

Percentage toename van het BBP ten opzichte van het voorgaande jaar
Toelichting: Cijfers gecorrigeerd o.b.v. definitieve beschikbare cijfers.
Bron: CBS - Regionale kerncijfers

2,9%

2,5%

4,2%

> 0%

n.n.b*

Werk-gelegenheid

Percentage banen ten opzichte van de totale beroepsbevolking
Toelichting: Cijfers gecorrigeerd o.b.v. definitieve beschikbare cijfers.
Bron: CBS

71,5%

72,1%

71,7%

> 71,7%

72,4%

* Definitieve cijfers 2018 omtrent BBP worden in de loop van 2019 door het CBS gepubliceerd.