Jaarverslag 2018

2. Verdeling van de lasten en baten over de taakvelden

2. Verdeling van de lasten en baten over de taakvelden

Lasten per programma naar taakveld
(incl. directe personele lasten)

Rekening 2017

Rekening 2018

1 Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeleid

3.3 Kwantiteit grondwater

482

397

3.9 Water, overige baten en lasten

563

700

6.9 Regionale economie, overige baten en lasten

764

847

8.1 Ruimtelijke ordening

2.526

4.052

8.2 Volkshuisvesting

64

27

2 Landelijk gebied en natuur

5.2 Beheer natuurgebieden

8.987

8.054

5.3 Beheer flora en fauna

484

4.217

5.9 Natuur, overige baten en lasten

-27

627

6.3 Kennis en innovatie

57

100

7.9 Cult.&maatschappij, overige baten en lasten

97

766

3 Economie

6.3 Kennis en innovatie

984

4.659

6.4 Recreatie en toerisme

0

606

6.9 Regionale economie, overige baten en lasten

4.559

4.304

4 Cultuur, samenleving en sport

0.6 Overhead

116

388

4.6 Duurzaamheid

0

804

7.1 Cultuur

8.261

5.764

7.2 Maatschappij

2.081

1.136

7.9 Cult.&maatschappij, overige baten en lasten

748

697

5 Energie, milieu en klimaat

1.9 Bestuur, overige baten en lasten

6

3

3.5 Kwaliteit bodemwater

198

783

4.1 Bodembescherming

1.380

1.730

4.4 Vergunningverlening en handhaving

4.268

3.842

4.6 Duurzaamheid

1.065

1.752

4.9 Milieu, overige baten en lasten

661

616

5.9 Natuur, overige baten en lasten

339

327

7.1 Cultuur

50

31

8.1 Ruimtelijke ordening

370

369

6 Mobiliteit

2.1 Landwegen

39.781

34.187

2.2 Waterwegen

3.265

3.130

2.3 Openbaar vervoer

32.653

32.987

2.9 Verkeer en vervoer, overige baten en lasten

1.740

1.993

3.1 Waterkeringen

106

0

7 Gebiedsontwikkeling

5.1 Natuurontwikkeling

1.055

7.063

5.2 Natuur, overige baten en lasten

72

0

6.2 Logistiek

288

7.855

6.9 Regionale economie, overige baten en lasten

20.777

10.495

8.3 Stedelijke vernieuwing

41

96

8 Kwaliteit openbaar bestuur

0.2 Opbrengst provinciale belastingen

0

22

0.3 Geldleningen en uitzettingen

612

164

0.5 Algemene dekkingsmiddelen, overige baten en lasten

0

-439

0.8 Mutaties reserves

82.678

46.614

1.1 Provinciale Staten

1.879

2.019

1.2 Gedeputeerde Staten

1.297

1.824

1.3 Kabinetszaken

3

6

1.6 Openbare orde en veiligheid

83

117

1.9 Bestuur, overige baten en lasten

1.108

1.453

3.9 Water, overige baten en lasten

184

184

4.6 Duurzaamheid

0

33

5.9 Natuur, overige baten en lasten

990

793

6.1 Agrarische aangelegenheden

913

2.029

6.9 Regionale economie, overige baten en lasten

1.539

5.258

7.9 Cultuur & maatschappij, overige baten en lasten

0

168

0.6 Overhead

31.464

27.522

Baten per programma naar taakveld

Rekening 2017

Rekening 2018

1 Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeleid

3.3 Kwantiteit grondwater

-526

-497

3.9 Water, overige baten en lasten

-25

-10

6.9 Regionale economie, overige baten en lasten

-21

-22

8.1 Ruimtelijke ordening

-60

0

2 Landelijk gebied en natuur

5.2 Beheer natuurgebieden

-13

-50

5.9 Natuur, overige baten en lasten

38

0

   3 Economie

   6.9 Regionale economie, overige baten en lasten

0

-9

4 Cultuur, samenleving en sport

   7.1 Cultuur

0

-150

5 Energie, milieu en klimaat

3.5 Kwaliteit grondwater

0

-19

4.1 Bodembescherming

-421

-489

4.4 Vergunningverlening en handhaving

6

0

4.6 Duurzaamheid

-11

-100

4.9 Milieu, overige baten en lasten

-92

-86

8.1 Ruimtelijke ordening

-132

-118

6 Mobiliteit

2.1 Landwegen

-2.524

-1.260

2.2 Waterwegen

-83

-97

2.3 Openbaar vervoer

-31.850

-8.697

2.9 Verkeer en vervoer, overige baten en lasten

-46

-63

7 Gebiedsontwikkeling

5.1 Natuurontwikkeling

-358

-4.787

6.2 Logistiek

0

-167

6.9 Regionale economie, overige baten en lasten

-966

-351

8.3 Stedelijke vernieuwing

0

-69

8 Kwaliteit openbaar bestuur

0.1 Uitkering provinciefonds

-94.278

-87.863

0.2 Opbrengst Provinciale belastingen

-70.012

-73.520

0.3 Geldleningen en uitzettingen

-426

-296

0.4 Deelnemingen

-312

-372

0.5 Algemene dekkingsmiddelen, overige baten en lasten

-1.015

-1.437

0.8 Mutaties reserves

-62.473

-57.690

0.9 Resultaat

7.201

8.704

1.2 Gedeputeerde Staten

-30

-32

6.1 Agrarische aangelegenheden

0

-64

6.9 Regionale economie, overige baten en lasten

-873

-1.016

0.6 Overhead

-2.227

-2.551

x € 1.000

ga terug