Jaarverslag 2018

6. Lijst met afkortingen

6. Lijst met afkortingen

AAA:       Amsterdam Airport Area
ABW:       Actieplan Bodem en Water
ABW:       Actieprogramma Bodem en Water
AER:       Assembly of European Regions
AGC:       Airport Garden City
APPA:       Algemene Pensionwet Politieke Ambtsdragers
BAC:       Bestuurlijke adviescommissie
BBP:       Bruto Binnenlands Product
BBV:       Besluit Begroting en Verantwoording gemeente en Provincies
BCPi       Bedrijfscontinuïteitsplan
BDU:       Brede Doeluitkering
BNG:       Bank Nederlandse Gemeenten
BRO:       Basisregistratie ondergrond
BRZO:       Besluit Risico’s Zware Ongevallen
CMO:       Centrum voor Maatschappelijk Ontwikkeling Flevoland
CPMR:       Conference of Peripheral Maritieme Regions
CUP:       College uitvoeringsprogramma
DGO:       Duurzaam gebruik van de Flevolandse ondergrond  
DGTL:       Digital (pilot in Win4ALL)
DLG:       (voormalig) Dienst Landelijk Gebied
DRU:       Dienstregelingsuur
DSO:       Digitaal Stelsel Omgevingswet
eDocs:       Documentmanagementsysteem
EFRO:       Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
EFRO:       Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
EHS:       Ecologische Hoofdstructuur
ERAC:       Adviesbureau voor regionale en Europese impact
FEA:       Flevolands Energieagenda
FTE:       Fulltime-equivalent (fulltime medewerker)
FVA:       Fonds verstedelijking Almere
GLB:       Gemeenschappelijk Landbouwbeleid
GR:       Gemeenschappelijke Regeling
GVV:       Gemeentelijke Visie op het Vestigingsbeleid
ICT:       Informatie- en Communicatie Technologie
IDS:       Introductie Duurzaam Stortbeheer
IFA:       Investeringsimpuls Flevoland Almere
IKB:       Individueel Keuze Budget
IPO:       Interprovinciaal Overleg van en voor Provincies
IT:       Information Technology
KO`s:       Koninklijke onderscheidingen
KRW:       Kaderrichtlijn Water
LAB:       Lelystad Airport Businesspark
LTO:       Land en Tuinbouworganisatie
MAAS:       Mobility as a Service
MAB:       Meerjaren Aanpak Bedrijfsvoering
BZK:       Ministerie van Binnenlandse Zaken
MBVI:       Meerjarenprogramma Beheer en Vervanging Infrastructuur
MITC:       Mobiliteit en Infrastructuur Test Centrum
MJOP:       Meerjaren Onderhoudsplan Provinciehuis
MKB:       Midden en Kleinbedrijf
MOBLA:       Bereikbaarheid Luchthaven
MRA:       Metropoolregio Amsterdam
MRA-E:      MRA Elektrisch
MRB:       Motorrijtuigenbelasting
MSNF:       Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland
NBTC:       Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen
NJO:       Niet jaarlijks onderhoud
NLE:       Erfgoedcentrum Nieuwland
NNN:       Natuurnetwerk Nederland
NOVI:       Nationale Omgevingsvisie
NZKG:       Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
OFGV:       Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek
OMFL:       Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland
OV:       Openbaar Vervoer
P&C:       Planning & Control
P&O:       Personeel en Organisatie
PAS:       Programmatische Aanpak Stikstof
p-MIRT:       Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport
pMJP/POP:   Provinciaal Meerjarenprogramma Plattelandsontwikkeling (nu POP)
PMR:       Programma Mobiliteit en Ruimte
PNN:       Programmaonderdeel Nieuwe Natuur
POB:       Persoonlijk Ontwikkel Budget
PoC-fonds:    Proof of Concept Fonds
POP3:       Plattelandsontwikkelingsprogramma 3
PPS:       Publiek private samenwerkingen
PUL:       Provinciaal Uitvoeringsprogramma Leefomgevingstaken
RDW:       Rijksdienst voor het Wegverkeer
RES:       Regionale Energiestrategie
RHC HFA:    Regionaal Historisch Centrum Het Flevolands Archief
RIEC:       Regionaal Informatie en Expertisecentrum
ROM:       Regionale Ontwikkelingsmaatschappij
ROM:       Regionale ontwikkelingsmaatschappij
RRAAM:       Rijk-Regioprogramma Amsterdam, Almere, Markermeer
RRK:       Randstedelijke Rekenkamer
Ruddo:       Regeling uitzetting derivaten decentrale overheden
RVO:       Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
SBA:       Stedelijke bereikbaarheid Almere
SISA:       Single information Single Audit
SRE:       Schiphol Real Estate
SUP`s:       Strategische uitvoeringsprogramma’s
SWUNG:      Wet Geluidshinder
TBES:       Toekomst Bestendig Ecologisch Systeem
TEN-T:       Trans-European Network Transport
TMI:       Technologische MKB Innovatieregeling
UP:       (college) Uitvoeringsprogramma
VO:       Voortgezet Onderwijs
VTH:       Vergunning, toezicht en handhaving
Fido:       Wet Financiering decentrale overheden
WKO:       Warmte- en Koudeopslag
WNT:       Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
ZZL:       Zuiderzeelijngelden  

ga terug