Jaarverslag 2018

Financiën

II. Jaarresultaat 2018

In het jaar 2018 is een positief resultaat gerealiseerd van € 8,7 mln. Dit resultaat, en het verschil ten opzichte van de begroting 2018 na wijziging, wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de voortgang van een aantal projecten en programma's uiteindelijk lager was dan verwacht, de bedrijfsvoeringslasten beperkt konden worden gehouden en doordat de baten, met name de opcenten motorrijtuigenbelasting, hoger zijn uitgevallen dan was voorzien. De verschillen zijn nader gespecificeerd en toegelicht bij de desbetreffende programma's.

Tabel 1.1: Opbouw resultaat

Omschrijving

Rekening 2017

Begroting 2018 ontwerp

Begroting 2018 na wijziging

Rekening 2018

Verschil

Lasten

178.936

175.682

195.030

186.558

8.472

Baten

-206.342

-173.186

-180.121

-184.186

4.065

Stortingen in reserves

82.678

30.236

48.242

46.614

1.628

Onttrekkingen aan reserves

-62.473

-32.732

-63.151

-57.690

-5.461

tableCell7

tableCell9

tableCell8

tableCell10

x € 1.000

In de Jaarrekening 2018 (onderdeel IV van deze jaarstukken) gaan we bij de diverse programmaonderdelen in op de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting 2018 (na wijziging) en het ontstaan van het rekeningresultaat 2018.

III. Weerstandsvermogen

De paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing geeft een overzicht van de belangrijkste risico’s van de provincie. Het risicoprofiel van de provincie is ten opzichte van de vorige paragraaf (Programmabegroting 2019) licht gestegen van € 16,4 mln. naar € 16,5 mln. De weerstandscapaciteit is ten opzichte van de begroting 2019 niet gewijzigd (€ 23,0 mln.). De dekkingsgraad blijft daarmee afgerond 1,4 en ligt binnen de bandbreedte van 1,1 tot 2,0, zoals vastgelegd in de nota Reserves en voorzieningen 2015-2019.

ga terug