Jaarverslag 2018

Algemeen

I. Algemeen

Het jaar 2018 was het laatste volledig jaar van deze Statenperiode. De coalitie is in dit jaar van samenstelling veranderd. De SP maakte plaats voor de ChristenUnie en PvdA. De ‘nieuwe’ coalitie is verder gegaan met de uitvoering van het coalitieakkoord ‘Innovatief en ondernemend’, waarbij op onderdelen nadere accenten zijn aangebracht.

Veel van de voornemens van dit coalitieakkoord zijn in deze laatste periode afgerond. Belangrijke dossier daarbij waren in 2018: oplevering Flevokust Haven, programma Nieuwe Natuur, nieuw beleidskader Oostvaardersplassen, Flevolandse Energie Agenda, toekenning status Nationaal Park Nieuwland, aanleg Marker Wadden, windpark Zeewolde en vaststelling Omgevingsvisie.

Verder is er binnen alle programma’s voortgang geboekt en is uitvoering gegeven aan de opgaven in het college uitvoeringsprogramma. In deze jaarstukken leggen wij verantwoording af over wat we hebben gedaan, wat daarmee is bereikt en wat het heeft gekost.

ga terug