Jaarverslag 2018

Balans (incl. toelichting)

3 Balans (incl. toelichting)

Tabel 3.1: Balans

Activa

2018

2017

Passiva

2018

2017

31 dec.

31 dec.

31 dec.

31 dec.

Immateriële vaste activa

0

0

Eigen vermogen

Materiële vaste activa

 • Algemene reserve

21.422

21.066

 • Investeringen met economisch nut

24.606

25.786

 • Bestemmingsreserves

209.200

213.432

 • Investeringen met maatschappelijk nut

90.778

79.136

 • Gerealiseerd resultaat

8.704

7.201

Totaal materiële vaste activa

115.384

104.922

Totaal eigen vermogen

239.326

241.699

Financiële vaste activa

Vreemd vermogen

Kapitaalverstrekkingen aan:

Voorzieningen

37.151

32.730

 • Deelnemingen

1.166

1.166

 • Gemeenschappelijke regelingen

0

0

 • Overige verbonden partijen

1.000

1.000

Leningen aan:

 • Openbare lichamen

20.600

23.900

 • Deelnemingen

0

0

 • Overige verbonden partijen

8.728

11.970

Overige langlopende leningen

377

2.350

Totaal financiële vaste activa

31.871

40.386

Uitzettingen looptijd < 1 jaar

Netto-vlottende schulden looptijd < 1 jaar

 • Vorderingen op openbare lichamen

21.365

25.132

 • Overige schulden

26.870

10.112

 • Overige verstrekte kasgeldleningen

0

500

 • Rekening-courant Rijk

160.371

130.909

Overlopende passiva

 • Overige vorderingen

1.710

2.385

 • Transitorische verplichtingen

10.684

11.013

Totaal uitzettingen

183.446

158.926

 • Vooruit ontvangen doeluitkeringen

20.685

10.883

 • Overige vooruit ontvangen bedragen

524

2.231

Liquide middelen (kas- en banksaldi)

1.567

1.844

Totaal overlopende passiva

31.893

24.127

Overlopende activa

 • Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen

2.972

2.590

Gewaarborgde geldleningen

642

816

x € 1.000

ga terug