Jaarverslag 2018

Overzicht baten en lasten in de jaarrekening

WNT

2.3 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) in werking getreden. Binnen deze wet wordt de bezoldiging van topfunctionarissen genormeerd. De wet geeft specifiek aan wie bij het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen als topfunctionaris wordt aangemerkt en onder de WNT valt. Voor provincie Flevoland zijn dit de secretaris en de griffier. Politieke ambtsdragers vallen niet onder deze wet. De salarissen van andere functionarissen van de provincie moeten ook openbaar gemaakt worden, indien zij de norm overschrijden.

Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op de provincie Flevoland van toepassing zijnde regelgeving in 2018:

  • Wet normering topinkomens;
  • Uitvoeringsbesluit WNT;
  • Uitvoeringsregeling WNT;
  • Controleprotocol WNT 2018;
  • Beleidsregels WNT 2018

Het bezoldigingsmaximum in 2018 voor de provincie Flevoland is € 187.000. Het weergegeven toepasselijke WNT-maximum per persoon of functie is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte.

Uit tabel 2.12 blijkt dat er geen sprake is van onverschuldigde betalingen aan topfunctionarissen.

Tabel 2.12: Topfunctionarissen Provincie Flevoland

T. van der Wal

A. Kost

Functiegegevens

Provinciesecretaris

Griffier

Aanvang en einde functievervulling in 2018

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

Deeltijdfactor in fte

1,0

1,0

Gewezen topfunctionaris?

Nee

Nee

(Fictieve) dienstbetrekking?

Ja

Ja

Bezoldiging 2018

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

148.148

96.582

Beloningen betaalbaar op termijn

19.416

16.563

Subtotaal bezoldiging

167.564

113.145

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

187.000

187.000

-/- onverschuldigd betaald bedrag

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

Gegevens 2017

Aanvang en einde functievervulling in 2017

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

Deeltijdfactor 2017 in fte

1,0

1,0

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 2017

141.945

96.455

Beloningen betaalbaar op termijn

17.907

15.128

x € 1

Toezichthoudende topfunctionarissen
De provincie kent geen toezichthoudend orgaan zoals bedoeld in de WNT. Deze categorie is derhalve niet van toepassing.

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen
Er hebben in 2018 geen uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen plaatsgevonden.

Bezoldiging of ontslaguitkering niet-topfunctionarissen
In 2018 zijn er twee ontslaguitkeringen aan niet-topfunctionarissen gedaan. Deze hebben niet geleid tot overschrijding van de toepasselijke norm. Daarnaast waren er in 2018 geen niet-topfunctionarissen waarvan de bezoldigingsgegevens op grond van de WNT gepubliceerd zouden moeten worden.

ga terug