Jaarverslag 2018

3. Specificatie van incidentele lasten en baten

3. Specificatie van incidentele lasten en baten

Incidentele lasten en baten 2018

Lasten

Baten

1 Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeleid

1.1 Ruimtelijke ontwikkeling

11 Actualisatie/uitwerken omgevingsplan

1.034

12 Overheidsparticipatie

294

13 Omgevingswet

985

98 Afwikkelingsverschillen

-27

1.2 Water

13 Grondwaterbeleid en drinkwater

21

98 Afwikkelingsverschillen

-3

2 Landelijk gebied en natuur

2.1 Leefbaarheid landelijk gebied

11 Beleidsontwikkeling landelijk gebied

710

11 Digitale ontsluiting buitengebied

68

2.2 Natuur en landschap

23 Nationaal Park Oostvaardersplassen

783

25 Grote grazers

3.574

98 Afwikkelingsverschillen

-190

3 Economie

3.1 Ondernemerschap en groei

16 Herstructurering bedrijventerreinen

1.082

27 Financiering & support

27

28 Markt & Culture

-9

29 Human Capital agenda

78

98 Afwikkelingsverschillen

-110

3.2 Recreatie en toerisme inclusief gebiedspromotie

15 Recreatieve benutting van monumenten

20

20 Visit Flevoland

43

98 Afwikkelingsverschillen

-3

4 Cultuur, samenleving en sport

4.1 Cultuur

23 100 jaar Zuiderzeewet

242

-90

23 Landschapskunstwerk

573

24 Rijksmonument Waterloopbos

1.100

25 Cultureel evenement

160

98 Afwikkelingsverschillen

-526

5 Energie, milieu en klimaat

5.1 Milieu inclusief omgevingsdiensten

14 Impuls Omgevingsveiligheid

104

-8

98 Afwikkelingsverschillen

309

-19

5.2 Energie en klimaat

14 Duurzaamheid en energie

175

-60

15 Bodem

-89

16 Opgave duurzame energie

342

98 Afwikkelingsverschillen

-23

6 Mobiliteit

6.1 Openbaar vervoer

11 Openbaar streekvervoer

-10

98 Afwikkelingsverschillen

-765

-620

6.2 Mobiliteitsbeleid

12 Voorverkenningen infrafonds

10

16 Smart Mobility

-60

98 Afwikkelingsverschillen

-37

6.3 Nieuwe infrastructuur

19 Maatregelen kaderrichtlijn water

150

98 Afwikkelingsverschillen

-5

6.4 Bestaande infrastructuur

98 Afwikkelingsverschillen

23

-67

7 Gebiedsontwikkeling

7.1 Noordelijk Flevoland

13 Servicehaven Noordelijk Flevoland

157

7.2 Midden Flevoland

05 Kapitaallasten Flevokust Haven (duurzame waardevermindering)

7.626

11 Luchthaven Lelystad

364

-104

7.3 Zuidelijk Flevoland

16 FVA Smart Bridges - Floriade

69

-69

7.4 Nieuwe Natuur

07 Gronden OVW Nieuwe Natuur

561

-2.969

8 Kwaliteit openbaar bestuur

8.1 (Inter)nationale samenwerking en bestuurlijke positionering

11 Interreg V

160

-97

11 p-MJP Coördinatie

-26

12 Representatie

11

27 Top-up Waterprogramma

157

98 Afwikkelingsverschillen

-216

8.3 Algemene dekkingsmiddelen

27 Vrijval voorziening

-456

-433

98 Afwikkelingsverschillen

23

-1

8.5 Bedrijfsvoering

08 Spaarverlof

121

17 Meerjaren Aanpak bedrijfsvoering

1.357

20 Aanbestedingskosten

6

29 NLE

3

98 Afwikkelingsverschillen

-1

8.6 Reserves

11 Algemene reserve

356

-778

13 Grootschalige kunstprojecten

33

-268

14 Monumentenzorg

147

15 Strategische projecten

12.028

-13.159

16 Zuiderzeelijngelden

-717

19 Technische bijstand Europa

25

19 Investeringsimpuls Flevoland-Almere

-8.634

20 Procesgelden gebiedsontwikkeling

1.000

-433

22 p-MJP/POP

1.615

-1.202

24 Cofinanciering EU-projecten 14-20

900

-3.977

26 Nieuwe Natuur

-1.970

27 Flevokust Haven

-7.297

28 Almere 2.0

8.072

34 Doorgeschoven activiteiten

315

-2.966

35 Meerjaren aanpak bedrijfsvoering

-1.357

38 Economisch Programma

122

-3.480

41 Duurzame energie

2.950

x € 1.000

ga terug