Jaarverslag 2018

Cultuur, samenleving en sport

In dit hoofdstuk staan de belangrijkste activiteiten beschreven die in 2018 hebben bijgedragen aan de promotie van de culturele en toeristische-recreatieve sectoren en voorzieningen.

Krachtige Flevolandse Samenleving
Samen met gemeenten, maatschappelijke partners, onderwijs- en kennisinstellingen ondersteunen we maatschappelijke initiatieven, die aansluiten op wat er lokaal in gemeenten speelt. We faciliteren de uitwisseling van kennis en vaardigheden en helpen bij het versterken van netwerken. Op die manier krijgen initiatieven en organisaties toegang tot een Flevoland breed lerend netwerk.
Het afgelopen jaar is de rol en positie van het Centrum voor Maatschappelijk Ontwikkeling Flevoland (CMO) gewijzigd om de provinciale wens in te vullen voor het uitvoeren van werkzaamheden binnen de opgave Krachtige Samenleving. We hebben CMO gesubsidieerd en hebben invulling gegeven aan onze rol als opdrachtgever van CMO.

Typisch Flevoland, net even anders
Het cultuurbeleid 2017-2020 is vastgelegd in de nota ‘Typisch Flevoland, net even anders’. In deze nota staan de kaders die zorgen voor een verdere opbouw en behoud van de Flevolandse culturele infrastructuur en behoud van cultureel erfgoed. Op basis van deze nota hebben we in 2018 nadrukkelijk aandacht besteed aan de versterking van de Flevolandse identiteit en de versterking van de binding van de inwoners met Flevoland.

Sport
Sport verbindt ons allemaal en is ook nog eens goed voor ons. Het draagt bij aan vitaliteit, economie en identiteit van de provincie. Daarom zet provincie Flevoland zich in om de inwoners van Flevoland het sporten zo aangenaam en toegankelijk mogelijk te maken en te beleven.
In 2018 hebben Provinciale Staten het Flevolandse sportbeleid geactualiseerd. Het beleid is opgesteld met een groot aantal regionale en landelijke partners, waarbij de additionele en 'bovenregionale rol' van de provincie centraal staat.

Batavialand
Batavialand vertelt het verhaal van Nederland, de geschiedenis van het leven met water, de strijd tegen het water en het bewoonbaar maken van de delta waarin we leven. Batavialand is dus meer dan alleen een museum over de geschiedenis van Flevoland; in de nieuwe opzet kan het uitgroeien tot een erfgoedpark en publiekstrekker en zo draagt het bij aan het culturele ‘merk’ Flevoland. Batavialand versterkt het culturele voorzieningenniveau.

Viering 100 Jaar Zuiderzeewet
Op 14 juni 2018 was het precies 100 jaar geleden dat de Zuiderzeewet van kracht werd. We hebben gezamenlijk met partners het initiatief genomen om dit historische feit met ingrijpende gevolgen gedurende het jaar 2018 te vieren. De viering is gemarkeerd met vier hoogtepunten: de opening van het Afsluitdijk Wadden Center, de Zuiderzeehavendagen in Lelystad, de opening van het kunstwerk 'Deltawerk//' in het Waterloopbos en de onthulling van het achtste landschapskunstwerk – het Monument voor 100 Jaar Zuiderzeewet – in Dronten. Daarnaast hebben ruim 150 activiteiten in Flevoland en rond de voormalige Zuiderzee plaatsgevonden.

Maatschappelijk effect

Maatschappelijk effect

In Flevoland is het goed wonen, werken en recreëren met een versterkte Flevolandse identiteit en een verbeterd imago.

Effect van ons beleid

De promotie van de culturele en toeristisch-recreatieve voorzieningen heeft geleid tot grotere bekendheid en hogere bezoekersaantallen en meer kansen voor ondernemers.

Programmaonderdelen en doelen

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 8.994
Gerealiseerd € 8.260
Afwijking € 734
ga terug