Jaarverslag 2018

Cultuur, samenleving en sport

Indicatoren

Indicator

Omschrijving

2015

2016

2017

Streef-
cijfer
2018

Rekening
2018

Culturele kracht en identiteit

Totaal aantallen bezoekers van voorstellingen, festivals, culturele instellingen en -evenementen die met provinciale middelen mogelijk gemaakt zijn (incl. Batavialand).

n.b

n.b

240.285

240.000

n.n.b.*

Aantallen bezoekers Batavialand
Toelichting: De lagere bezoekersaantallen worden mede veroorzaakt door ontdubbeling van de telsystemen die in het verleden werden gebruikt. Daarnaast hadden veel musea - waaronder Batavialand - dit jaar last van slecht weer in het voorjaar en later van het lang aanhoudende fraaie zomerweer. Beide elementen zorgen voor minder bezoeken aan culturele erfgoedinstellingen.

n.b.

n.b.

110.473

108.000

90.000

Sport

Realisatie grootschalige (inter-) nationale sportevenementen

5

9

8

≥4

8

Realisatie en/of verlenging Regionale trainingscentra

7

5

4

≥4

4

Percentage mensen met een beperking dat aan sport doet
Toelichting: Bij de vervolgmeting in 2018 was de steekproef te klein om representatief te zijn, genoemd percentage geeft daarom een indicatie. Er kan dus niet worden gesproken van een significante daling. Dit komt door een afwijking in de onderzoeksgroep ten opzichte van 2015.
Bron: Provincie Flevoland/Rapportage Onbeperkt in Beweging

52%

n.b.

n.b.

57%

41%

* Cijfer wordt gebaseerd op aantallen bezoekers vermeld in subsidieverantwoordingen per 1 mei 2019.

Beleidsindicatoren BBV

Indicator

Omschrijving

2015

2016

2017

Streef-
cijfer 2018

Rekening
2018

Restauratie-volume

Rijksmonumenten (exclusief functie woonhuis): staat van het casco, categorie ‘matig’ en ‘slecht’

  1. Percentage
  2. Kubieke meters

Bron: Monumentenwacht

n.b.
n.b.

n.b.
n.b.

n.b.
n.b.

6,8%
1.675

6,8%
1.675