Jaarverslag 2018

Cultuur, samenleving en sport

Verbonden partij(en)

De OMFL (Sportservice Flevoland) heeft uitvoering gegeven aan de nota Sportbeleid. Zij droeg daarmee bij aan het doel: de sport in Flevoland is onderscheidend, draagt bij aan de Flevolandse identiteit en leidt tot grotere bekendheid en aantal bezoekers.

Het Flevolands Archief heeft de belangen behartigd van de deelnemers op grond van de Archiefwet 1995 en voerde de archief wettelijke taken uit.