Jaarverslag 2018

Gebiedsontwikkeling

Met gebiedsontwikkeling brengen we onze ruimtelijke economische ambities tot uitvoering. Vanuit de gebiedsprogramma’s hebben we innovatief en ondernemend meegewerkt met het Rijk, onze gemeenten en het waterschap. De Europese programma’s hebben we ingezet als middel om de beleidsdoelen te behalen en de gebiedsontwikkeling van Flevoland te versterken. Alle gebiedsprogramma's bieden kansen om met kracht aan de slag te gaan met de Omgevingsvisie FlevolandStraks. Zo dragen ze bij aan de strategische regionale opgaven.

Noordelijk Flevoland
Toen de aanleg van de geplande spoorlijn (de Zuiderzeelijn) niet doorging, heeft het Rijk geld beschikbaar gesteld om Noordelijk Flevoland extra economische impulsen te geven. Dit gebied kent sterke sectoren zoals Agrofood, visserij en High Tech Systems and Materials (onder andere composieten). Vanuit de kracht van dit gebied zetten we de Zuiderzeelijngelden (ZZL/NF-gelden) in. De Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland (MSNF) zal een belangrijke bijdrage aan de economische structuurversterking leveren. Om bedrijven in de maritieme sector in Noordelijk Flevoland vast te houden en uitbreidingsmogelijkheden te bieden maken we de ontwikkeling van deze nieuwe haven mogelijk. Inmiddels heeft het Rijk onze aanvraag voor een Regio Deal Noordelijk Flevoland gehonoreerd waarin naast de versterking van het Maritieme Cluster in Urk ook ontwikkelopgaven voor een Mobiliteit en Infrastructuur Test Centrum (MITC) in Marknesse staan. Samen met het Rijk en regiopartijen werken we deze aanvraag uit tot een regiodeal waarin we werken aan concrete projecten en initiatieven om zo de economische structuurversterking voor verbreding van de welvaart vorm te geven.

Midden Flevoland
In Midden Flevoland werken we aan drie gebiedsprogramma’s: Amsterdam Lelystad Airport/OMALA, Flevokust Haven en Rijksvastgoedstrategie Lelystad. De luchthaven, het bedrijventerrein Lelystad Airport Businesspark en de overslaghaven zijn van bovenregionaal belang en versterken de economische structuur van de regio.
Flevokust Haven is medio 2018 in gebruik genomen. De gemeente Lelystad heeft het eerste deel van het binnendijkse bedrijventerrein bouwrijp gemaakt en een tweede deel (43 ha) planologisch gereed gemaakt. Samen met de gemeente Lelystad wordt de doorontwikkeling van Flevokust Haven – ook in organisatorische zin – uitgewerkt.

Wat betreft de luchthaven Amsterdam Lelystad Airport hebben we met de regionale partners, het Rijk en Luchtverkeersleiding Nederland volgens afspraak verder gewerkt aan de beoogde openstelling van de luchthaven in 2020. Daarvoor moeten de luchthaven en de routes eind 2019 operationeel zijn. De benodigde provinciale infrastructuur tot aan de terminal is klaar en de voorbereidingen voor een extra afslag van de A6 liggen op schema. De aanbesteding van een innovatieve HOV-verbinding tussen de terminal en station Lelystad Centraal is gestart zodat de luchthaven in 2020 uitstekend met het openbaar vervoer (OV) bereikbaar is. Samen met alle betrokken gemeenten, direct omwonenden, luchthaven en Natuur en Milieufederatie hebben we verder gewerkt aan de realisatie van een geluidinformatienetwerk met professionele meetapparatuur en een klachtenmeldpunt.

Voor een goede inpassing en duurzame en innovatieve ontwikkeling van de luchthaven en het bedrijventerrein Lelystad Airport Businesspark zijn diverse initiatieven gefinancierd door het Luchthavenfonds waaronder de planvorming voor grootschalige zonne-energie. OMALA heeft voor het bedrijventerrein Lelystad Airport Businesspark 20 hectare grond verkocht voor vestiging van logistieke bedrijven vanwege de uitstekende ligging aan de A6 nabij Amsterdam en de grote kavels die Flevoland hier kan aanbieden. Mede door de grote percelen die verkocht zijn aan enkele logistieke bedrijven en de goede start van Flevokust Haven is Flevoland gestegen op de ranglijst van logistieke centra in Nederland.

Zuidelijk Flevoland
In de Bestuursovereenkomst Rijk-Regioprogramma Amsterdam, Almere, Markermeer (RRAAM) zijn afspraken vastgelegd over de uitvoering van de drievoudige ambitie:

  • verdere verstedelijking: de verdere groei van Almere met in principe 60.000 woningen;
  • verbetering bereikbaarheid: uitbreiding van de weg en het spoor tussen Schiphol, Amsterdam en Almere en een IJmeerverbinding als stip op de horizon;
  • uitbreiding natuur- en recreatiemogelijkheden in het Markermeer en IJmeer.

Deze regio heeft baat bij de komst van de Floriade in 2020. Daarom heeft het project Floriade Werkt! tot doel om de economische spin-off voor de regio zo groot mogelijk te maken.

Nieuwe Natuur
Het programma Nieuwe Natuur verbetert de kwaliteit van de woon- en leefomgeving in heel Flevoland, met een maximale benutting van de ecologische en economische potenties. Het programma is bottom-up ingestoken en is adaptief verder ontwikkeld. Het resulteert in nieuwe natuur in Flevoland die is gemaakt voor en door Flevolanders.

Maatschappelijk effect

Maatschappelijk effect

De ruimtelijke economische structuur is versterkt door integrale grootschalige gebiedsprogramma’s.

Programmaonderdelen en doelen

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 18.595
Gerealiseerd € 23.971
Afwijking € -5.376
ga terug