Jaarverslag 2018

Gebiedsontwikkeling

Indicatoren

Indicator

Omschrijving

2015

2016

2017

Streef-
cijfer
2018

Rekening
2018

Noordelijk Flevoland

Besluiten over besteding ZZL/NF-gelden
Toelichting: Het percentage van de afgegeven beschikkingen ten opzichte van de beschikbare middelen.

n.v.t

0%

42%

85%

85%

De Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland is planologisch mogelijk en aanbesteed.
Toelichting: Er loopt nog een beroepsprocedure bij de Raad van State tegen het vastgestelde inpassingsplan.

n.v.t

n.v.t

90%

95%

90%

Midden Flevoland

Operationele luchthaven
Toelichting: Operationeel betekent dat de faciliteiten en de benodigde infrastructuur gereed zijn.

n.v.t

n.v.t

0%

90%

100%

Uitgifte Lelystad Airport Businesspark
Toelichting: In totaal 100 hectare uit te geven terrein.

0%

n.v.t

n.v.t

n.v.t

35%

Operationele multimodale overslaghaven Flevokust Haven

n.v.t

n.v.t

75%

100%

100%

Een gedragen samenwerkingsagenda voor de Rijksvastgoedstrategie Lelystad

n.v.t

n.v.t

100%

100%

100%

Zuidelijk Flevoland

Een vastgesteld jaarprogramma Almere 2.0 op basis van het meerjarenprogramma

100%

100%

100%

100%

100%

Het innovatiepaviljoen Floriade Werkt! is gebouwd en in gebruik.

n.v.t

n.v.t

20%

20%

40%

Marker Wadden fase 1 is gerealiseerd.

0%

30%

75%

75%

95%

Nieuwe Natuur

Met de initiatiefnemers van de gehonoreerde projecten zijn overeenkomsten afgesloten.

27%

n.b.

45%

100%

100%

Bron: Provincie Flevoland