Jaarverslag 2018

Energie, milieu en klimaat

In dit hoofdstuk staan de belangrijkste activiteiten beschreven die in 2018 hebben bijgedragen aan de stappen naar duurzame energie en het behouden van de goede uitgangspositie op gebied van bodem- en luchtkwaliteit, veiligheid en geluid.

Duurzame Energie
De provincie Flevoland en zo'n 25 maatschappelijke partners, zoals gemeenten, Waterschap Zuiderzeeland, Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek en Natuur- en Milieufederatie Flevoland, zijn verenigd in de gezamenlijke doelstellingen van de Flevolandse Energieagenda (FEA). Via de FEA verbinden we ons aan de landelijke ambitie om toe te werken naar een emissieloze samenleving in 2050 zoals verwoord in het Ontwerp van het Klimaatakkoord. We hebben in 2018 het raamwerk duurzame energie vastgesteld, dit geeft de provinciale bijdrage aan de FEA vorm. Hierin is gekozen voor een strategie om de doelstellingen van de FEA mogelijk te maken vanuit de verschillende rollen die de provincie heeft, zoals de participatieve/netwerkende, rechtmatige en presterende overheid.
In het Ontwerp Klimaatakkoord staat hoe we als Nederland de klimaatdoelstellingen willen halen. De ambitieuze doelstellingen van het huidige kabinet versterken het belang en de urgentie van de energietransitie, ook in onze regio. Flevoland gaat via een Regionale Energiestrategie (RES) inzichtelijk maken hoe we als regio bijdragen aan de nationale opgave. We zijn samen met onder andere bovenstaande partners in 2018 gestart met een proces om tot een gedragen aanbod te komen. Dit aanbod dat in 2019 aan het Rijk wordt gedaan, zal leiden tot een definitieve Flevolandse opgave in 2020 die we via de RES gaan uitvoeren samen met de regio.
Ondertussen hebben we in deze periode ook verdere uitvoering gegeven aan het Regioplan Wind en is de Structuurvisie Zon op Land ontwikkeld met partners en vastgesteld in 2018. Samen met bodemenergie vormen zij de ruggengraat van de Flevolandse energietransitie.

Goede milieukwaliteiten koesteren
Flevoland kan zich nog steeds gelukkig prijzen met zijn goede milieu. Dat draagt er aan bij dat het in Flevoland prettig wonen, werken en recreëren is. Die goede uitgangspositie verdient bescherming. Dat betekent dat we nieuwe ontwikkelingen zorgvuldig willen inpassen, zodat zij zo min mogelijk ten koste gaan van de kwaliteit van de leefomgeving. Hierbij hebben we ingezet op kwaliteitsniveaus die ruimte creëren voor het versterken van de economie, die gekoppeld zijn aan een goed vestigingsklimaat en waarbij minimaal wordt voldaan aan de wet- en regelgeving.

Maatschappelijk effect

Maatschappelijk effect

De bewoners en bedrijven van Flevoland profiteren van de energietransitie, de CO2-uitstoot vermindert en de Flevolandse leefomgevingskwaliteit blijft behouden.

Effect van ons beleid

Flevoland produceert in 2020 evenveel hernieuwbare energie als door bewoners, bedrijven en instellingen exclusief transport aan energie wordt gebruikt. Initiatiefnemers hebben de eerste stappen gezet op weg naar energieneutraliteit in 2030 inclusief transport. De leefomgevingskwaliteit is goed afgewogen bij nieuwe ontwikkelingen in de ruimte.

Programmaonderdelen en doelen

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 9.589
Gerealiseerd € 8.442
Afwijking € 1.147
ga terug