Jaarverslag 2018

Cultuur, samenleving en sport

Financieel overzicht

Bedragen x € 1.000

Standaard lasten/baten/saldo
Rekening 2017
Begroting 2018 primitief
Begroting 2018 na wijziging
Rekening 2018
Afwijking 2018
Lasten
10.722
7.547
8.994
8.260
734
4.1 Cultuur
8.972
5.844
7.292
6.592
700
4.1.1 Cultureel erfgoed
6.267
2.401
3.355
3.205
150
Monumentenwacht Overijssel-Flevoland
12
13
13
13
0
Monumenten en archeologie
124
189
177
167
9
Steunfunctie archeologie/monumenten
119
121
121
121
0
Kapitaallasten lening NLP
0
0
0
0
0
Nieuw Land Erfgoedcentrum
1.393
0
0
0
0
Beheer historische prov. archieven
67
68
68
67
1
Restauratie oude bakkerij Urk
0
0
0
0
0
Renovatie Palenscherm Urk
0
0
0
0
0
Batavialand
4.296
1.488
1.495
1.493
2
Wereld Erfgoed Schokland
10
0
0
0
0
Cultuurconvenant Archeologie 05-08
0
0
0
0
0
Provinciaal archeologisch depot
113
318
470
364
106
100 jaar Zuiderzeewet
107
152
253
242
11
Rijksmonument Waterloopbos
28
0
1.100
1.100
0
Langetermijnvisie erfgoed
0
51
176
156
20
Afwikkelingsverschillen
-3
0
-517
-519
2
4.1.2 Kunst
2.705
3.444
3.937
3.387
550
Uitvoeringskosten
60
88
78
56
22
Investeringsimpuls Klassieke Muziek
80
83
83
80
3
Cultuurmarketing
0
0
0
0
0
Aankoop en onderhoud beeldende kunst
44
27
27
0
27
Cultuurpart./-educatie met kwaliteit
251
254
254
167
87
Subsidie Land Art
108
111
111
111
0
Speerpuntlandschapskunst
57
75
75
64
10
Podiumkunsten
513
524
524
506
18
Adviescommissie cultuur
16
17
17
18
-1
Cultuureducatie PO FleCk
470
480
480
485
-5
Serv.centr.Flevolandse Bibliotheken
901
919
989
763
226
Centrum Amateurkunst
204
208
208
208
0
Landschapskunstwerk
0
305
728
573
155
Cultureel evenement
0
150
160
160
0
Cultuureducatie Voortgezet Onderwijs
0
203
203
203
0
Afwikkelingsverschillen
0
0
0
-7
7
4.2 Samenleving en sport
1.750
1.702
1.702
1.668
34
4.2.1 Samenleving
1.098
1.069
1.069
1.047
22
Onderzoek voorzieningen
66
67
67
45
22
Ouderen en eenzaamheidsbestrijding
50
0
0
0
0
CMO Flevoland
983
1.002
1.002
1.002
0
Overige kosten
0
0
0
0
0
Regenboogprovincie
0
0
0
0
0
Afwikkelingsverschillen
0
0
0
0
0
4.2.2 Sport
651
633
633
621
13
Adv,onderzoek,evaluatie sportbeleid
37
47
47
45
2
Sportbeleid
290
255
255
244
11
Sport Service Flevoland
325
332
332
332
0
Afwikkelingsverschillen
0
0
0
0
0
Baten
0
0
-145
-150
5
4.1 Cultuur
0
0
-145
-150
5
4.1.1 Cultureel erfgoed
0
0
-145
-150
5
Monumenten en archeologie
0
0
-59
-59
0
Cultuurconvenant Archeologie 05-08
0
0
0
0
0
100 jaar Zuiderzeewet
0
0
-85
-90
5
4.1.2 Kunst
0
0
0
0
0
Landschapskunstwerk
0
0
0
0
0