Jaarverslag 2018

Landelijk gebied en natuur

In dit hoofdstuk staan de belangrijkste activiteiten beschreven die in 2018 hebben bijgedragen aan de sociaal-economische ontwikkeling van het landelijke gebied en de toename van de natuur-en recreatieve waarden waarbij de internationale natuurwaarden zijn beschermd.

Vitaal Platteland

De Agenda Vitaal Platteland geeft aandacht aan de grote uitdagingen waar het landelijk gebied zich voor gesteld ziet. De agenda omvat zeventien punten die uiteenlopen van ruimtelijke vraagstukken, via economische kansen en uitdagingen tot leefbaarheidsopgaven. We hebben de ruimtelijk-economische onderdelen van de Agenda Vitaal Platteland uitgevoerd. Langdurige en vereende inzet van vele partijen is nodig om het platteland vitaal te houden. Als provincie dragen wij bij aan die inzet. Enkele voorbeelden van agendapunten zijn:

  • Het Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied heeft via twee subsidie tranches bewoners en andere lokale partijen gestimuleerd met initiatieven te komen, die de leefbaarheid ten goede komen. Deze projecten zijn van zeer uiteenlopende aard en worden verspreid over Flevoland uitgevoerd. We hebben de eerste tranche van het fonds afgerond en de tweede tranche opengesteld.
  • De stuurgroep Agrarische structuurversterking onderzoekt de mogelijkheden voor ondersteuning van vrijwillige kavelruil via een nieuwe POP3 regeling en bekijkt de ontwikkelingen op middellange termijn die invloed hebben op de noodzaak en mogelijkheden van kavelruil. De rapportage met die ontwikkelingen, inclusief de handelingsperspectieven voor agrarische ondernemers, zullen worden betrokken bij verschillende beleidstrajecten: zowel de Omgevingsvisie FlevolandStraks als de Nationale Omgevingsvisie (NOVI).
  • Stichting Polderlab heeft de uitkomsten gepresenteerd van het onderzoek naar inspirerende voorbeelden voor herbestemming van vrijkomende erven in het kader van Erf zoekt Kans. Deze uitkomsten zijn beschikbaar voor initiatiefnemers die vrijkomende erven een andere functie willen geven.

We hebben in december 2018 de evaluatienota Agenda Vitaal Platteland vastgesteld. Daarin hebben we geconcludeerd dat op de meeste agendapunten goede voortgang is geboekt en dat in hoofdlijnen is voldaan aan de doelen, die bij de start van de agenda zijn benoemd. De meeste agendapunten zijn nog steeds actueel en zullen ook de komende coalitieperiode nog aandacht vragen.

Digitale ontsluiting landelijk gebied
In Noordelijk Flevoland is het hele buitengebied inmiddels voorzien van een glasvezelnetwerk. In Oostelijk en Zuidelijk Flevoland nog niet. Met het oog op de leefbaarheid en de economische ontwikkeling van het buitengebied is een verbetering van de digitale ontsluiting van het landelijk gebied essentieel. Op verzoek van de commissie Duurzaamheid hebben we een Plan van Aanpak Snel internet Oostelijk en Zuidelijk Flevoland opgesteld. Dit Plan gaat uit van de realisatie van een glasvezelnetwerk aangezien alleen glasvezel de exponentiële groei in de vraag naar data kan bijhouden.

Natuur
Het fundament van het natuurbeleid wordt gevormd door het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en de Natura 2000-gebieden. Binnen dit netwerk staan de natuurwaarden voorop en zet de provincie zich samen met gebiedspartners in voor bescherming, beheer en kwaliteitsverbetering die samengaat met een toename van de bekendheid en de toegankelijkheid. Dit leidt tot robuuste, aantrekkelijke en beleefbare natuur. Ook buiten het Natuurnetwerk zijn natuurwaarden aanwezig. Voor behoud en versterking worden faunabeheer en agrarisch natuurbeheer toegepast.

Organisatie faunabeheer
In 2018 heeft de heer D. van Hemmen, als bestuurlijk verkenner, gesprekken gevoerd met de besturen van de Faunabeheereenheid, de Wildbeheereenheid en het Stichting Faunabeheer Flevoland. Op basis van deze gesprekken is een advies opgesteld over hoe het faunabeheer in Flevoland voor de toekomst te organiseren. Het advies is door Gedeputeerde Staten op hoofdlijnen overgenomen. De gewenste transitie zal in 2019 worden doorgevoerd.

Nationaal Park met internationale allure
Op 1 oktober 2018 heeft Nieuw Land de status van Nationaal Park verkregen. Onder regie van de provincie zijn Natuurmonumenten (Marker Wadden), Staatsbosbeheer (Oostvaardersplassengebied), Het Flevo-landschap (Lepelaarplassen en omgeving), het Waterschap Zuiderzeeland (Oostvaardersdijk, Knardijk), de gemeenten Lelystad en Almere en Rijkswaterstaat (Markermeer) in 2018 gezamenlijk bezig geweest met het opstellen van een masterplan voor het Nationaal Park ‘Nieuw Land’. Dit masterplan moet een gedegen basis leggen voor de ruimtelijke doorontwikkeling van het Nationaal Park en de verdere samenwerking tussen de partijen. Zowel de natuur als de natuurbeleving moeten er door worden versterkt, waardoor er meer samenhang komt tussen de natuurkernen, de stedelijke ontwikkelingen van de MRA in balans worden gebracht met de natuur (TBES) en vooral ook de bezoekers unieke ervaringen worden geboden. Dit is een kans voor de profilering van Flevoland op de (inter-)nationale toeristenmarkt met een grote sociaal-economische spin-off voor de regio.

Beleidskader Oostvaardersplassen
Begin 2018 heeft de Commissie Van Geel advies uitgebracht voor het beheer van de Oostvaardersplassen, dit advies is gebaseerd op het initiatiefvoorstel van Provinciale Staten van begin 2017. Het advies is in juli 2018 integraal vastgesteld als nieuw beleidskader. We hebben met Staatsbosbeheer een convenant afgesloten om uitvoering te geven aan het beleidskader met specifieke aandacht voor de maatregelen die op korte termijn ter hand moeten worden genomen. Het gaat daarbij om de maatregelen die nodig zijn voor herstel van het moeras, voor het verminderen van het aantal grote grazers in het gebied, en voor de realisatie van beschutting in het kerngebied. Dit najaar is gestart met de moeras-reset, de vervolgwerkzaamheden starten in 2019 na het broedseizoen. Deze Natura2000-maatregel zorgt voor herstel van het moeras. Zowel het beleidskader als de uitvoeringsmaatregelen zijn het hele jaar onderwerp van maatschappelijk debat gebleven. Dit kwam onder andere tot uiting door veel insprekers bij Statenvergaderingen, meerdere juridische procedures en een blijvende dialoog met vertegenwoordigers van betrokken partijen.

Maatschappelijk effect

Maatschappelijk effect

Een vitaal en aantrekkelijk landelijk gebied met een vitale en aantrekkelijke natuur waar het goed wonen, werken, ondernemen en recreëren is.

Effect van ons beleid

We hebben een positieve bijdrage geleverd aan de sociaal-economische ontwikkeling van het landelijk gebied en aan de toename van natuur- en recreatieve waarden.

Programmaonderdelen en doelen

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 14.579
Gerealiseerd € 12.978
Afwijking € 1.600
ga terug