Jaarverslag 2018

Landelijk gebied en natuur

Indicatoren

Indicator

Omschrijving

2015

2016

2017

Streef-
cijfer
2018

Rekening
2018

Vitaal en aantrek-kelijk landelijk gebied

Aantal inwoners in het landelijk gebied
Toelichting: incl. kleine kernen, excl. AZC’s. In 2018 is door het CBS het AZC Luttelgeest wel meegenomen in de cijfers (2017 gecorrigeerd: 39.000).

37.935

38.030

38.480

≈ 38.000

38.845

Aantal bedrijven in het landelijk gebied
Toelichting: incl. kleine kernen

5.302

5.256

5.305

> 5.200

5.353

Aantal landbouwbedrijven met niet-agrarische nevenactiviteiten
Bron: CBS. Eerstvolgende actualisering in 2020

n.b.

36,2%

n.b.

> 39,8%

n.b.

Aantal hectaren Nationaal Natuurnetwerk
Bron: Provincie Flevoland/VRN

26.501

26.273

26.273

≈ 26.000

   26.273

Beleidsindicatoren BBV

Indicator

Omschrijving

2015

2016

2017

Streef-
cijfer 2018

Rekening
2018

Beheerde natuur

Het beheer van natuurwaarden (uitgedrukt in hectares), binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN), met contract

23.206

23.452

23.464

≈23.500

23.515

Ontwikkelde nieuwe natuur*

De ontwikkeling van nieuwe natuurwaarden uitgedrukt in hectares
Toelichting: dit betreft compensatie binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN)
Bron: Provincie Flevoland/VRN

0

27

0

0

0

* Flevoland streeft een hogere kwaliteit na, niet een grotere oppervlakte beheerde natuur.