Jaarverslag 2018

Landelijk gebied en natuur

Financieel overzicht

Bedragen x € 1.000

Standaard lasten/baten/saldo
Rekening 2017
Begroting 2018 primitief
Begroting 2018 na wijziging
Rekening 2018
Afwijking 2018
Lasten
8.871
9.478
14.579
12.978
1.600
2.1 Leefbaarheid landelijk gebied
76
875
850
777
73
2.1.1 Leefbaarheid landelijk gebied
40
875
750
710
40
Beleidsontwikkeling landelijk gebied
40
875
750
710
40
2.1.2 Digitale infrastructuur buitengebied
36
0
100
68
32
Digitale ontsluiting buitengebied
36
0
100
68
32
2.2 Natuur en landschap
8.795
8.603
13.729
12.201
1.528
2.2.1 Natuurbeheer
8.795
8.603
13.729
12.201
1.528
Monitoring N&L-beleid
49
70
70
41
30
Natuurbescherming en -beleid
139
50
0
0
0
Landschapsbeheer Flevoland
162
166
188
193
-5
Flora en Faunawet
12
0
0
0
0
Faunabeheereenheid Flevoland
108
69
234
229
4
Stichting Flevolandschap
688
702
702
702
0
Natura 2000
45
662
1.462
497
965
Beheer natuur
5.863
4.695
4.382
4.349
34
Beheer agrarisch natuurbeheer
284
684
494
584
-90
Functiewijziging
409
458
458
431
27
Faunafonds
277
163
200
185
15
Uitvoeringskosten
730
457
722
696
25
Nationaal Park Oostvaardersplassen
232
266
916
783
133
Grote grazers
54
0
3.626
3.574
52
Beleidsontwikkeling Natuur
0
163
275
125
149
Afwikkelingsverschillen
-257
0
0
-190
190
Baten
25
0
-50
-50
0
2.2 Natuur en landschap
25
0
-50
-50
0
2.2.1 Natuurbeheer
25
0
-50
-50
0
Beheer agrarisch natuurbeheer
-13
0
-50
-50
0
Afwikkelingsverschillen
38
0
0
0
0