Jaarverslag 2018

Balans (incl. toelichting)

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

3.4 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

In deze paragraaf zijn belangrijke financiële rechten en verplichtingen opgenomen waaraan de provincie voor toekomstige jaren is gebonden en die niet uit de balans blijken.

A.   Leaseverplichtingen

Leaseauto’s
In totaal worden 39 auto's geleased. Voor iedere auto is een apart leasecontract afgesloten welke vallen onder het raamcontract dat de provincie heeft met een leasemaatschappij. De totale waarde van deze contracten bedraagt € 1,45 mln., waarvan € 0,44 mln. een looptijd heeft korter dan 1 jaar.

B.   Overige niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Verhuur vleugel provinciehuis
De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi- en Vechtstreek (OFGV) huurt een vleugel van het pand waarin de provincie Flevoland gevestigd is. Hiervoor ontvangt de provincie jaarlijks een vergoeding van € 0,2 mln. Daarnaast ontvangt de provincie € 0,09 mln. voor het doorberekenen van services. Het contract loopt tot november 2022. De OFGV huurt daarnaast ook het meubilair van de provincie Flevoland. Dit contract loopt tot en met 2022. De totale contractwaarde bedraagt € 1,22 mln., waarvan € 0,31 mln. een looptijd kent van korter dan een jaar.

Verhuur pand Oostvaardersdijk
Het pand aan de Oostvaardersdijk (voormalig NLE) wordt door de provincie Flevoland deels verhuurd aan twee huurders; te weten de stichting Erfgoed Batavialand en Het Flevolands Archief. De huur loopt tot medio 2027 en bedraagt jaarlijks € 0,56 mln. De totale contractwaarde par balansdatum bedraagt € 4,76 mln.

Openbaar vervoer
Ter doelrealisatie van het provinciaal mobiliteitsbeleid (product Openbaar vervoer) is de provincie voor een aantal toekomstige jaren twee belangrijke financiële verplichtingen aangegaan welke niet in de balans zijn opgenomen:

In het kader van het openbaar vervoer heeft de provincie twee langlopende verplichtingen welke niet in de balans zijn opgenomen. Ten eerste betreft het de concessie IJsselmond. De looptijd van dit contract is tot 8 december 2023. Tussentijdse bijstellingen zijn mogelijk. Tegenover deze jaarlijkse verplichting staan de geschatte reizigersopbrengsten. Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd. Per saldo bedraagt de verplichting € 7,2 mln.

Daarnaast heeft de provincie een langlopend convenant met de provincie Fryslân afgesloten in het kader van de HOV-verbinding Groningen-Emmeloord, voor het traject Lemmer-Emmeloord. De afspraak is dat de provincie jaarlijks een exploitatiebijdrage verschuldigd is van € 0,29 mln. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. Het convenant heeft een looptijd tot 9 december 2020.

C.   Verplichtingen natuurbeheer

In 2014 is landelijk afgesproken om de doorlopende natuurverplichtingen net als voorgaande jaren, voor de decentralisatie van de Natuurtaken, te vermelden onder de niet uit de balans blijkende verplichtingen. De subsidieaanvragen voor Natuurbeheer (vanuit de SNL) worden voor de provincie uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Zij hebben een overzicht van de doorlopende verplichtingen ultimo 2018 verstrekt. Het totaalbedrag van deze doorlopende verplichtingen per 31 december 2018 is voor Flevoland € 7,52 mln. Deze verplichtingen kunnen worden gedekt uit de middelen voor Natuur in de komende jaren (2019 en verder), die via het Provinciefonds worden ontvangen.

D.   Gewaarborgde geldleningen

Tabel 3.22: Gewaarborgde geldleningen

Borg voor lening aan:

Oorspronkelijk
bedrag

Waarborg provincie 1 januari 2018

Mutaties waarborg 2018

Waarborg provincie
31 december 2018

Stichting Groenfonds (1,2%)

101.204

748

-106

642

Fiber Flevo (100%)

68

68

68

0

x € 1.000

Er hebben in 2018 geen betalingen plaatsgevonden inzake borg- en garantiestelling.

Stichting Groenfonds
De provincie Flevoland staat borg voor 1,2% van de geldleningen aangegaan door de stichting Groenfonds ten behoeve van de uitvoering van het natuurbeleid.

Fiber Flevo
Aan Fiber Flevo was een borgstelling verleend voor een bedrag van € 68.000 met een looptijd tot en met 31 december 2017. Hier is geen beroep op gedaan en deze borgstelling is daarom in 2018 komen te vervallen.

E.   Overige meerjarige financiële rechten en verplichtingen

Jaarlijks worden interne controles uitgevoerd op de financiële rechtmatigheid van inkopen en aanbestedingen. In 2018 zijn drie afwijkingen geconstateerd waarbij het totaal van aaneengesloten opdrachten het grensbedrag voor Europese aanbestedingen overschrijd. De totale afwijking bedraagt ca. 0,3% van ons begrotingstotaal en valt daarmee ruim binnen de controletolerantie die Provinciale Staten hebben vastgesteld.

Onderstaand overzicht geeft inzicht in de totale afwijking welke volledig in 2018 wordt verantwoord.

Tabel 3.23: Afwijkingen financiële rechtmatigheid inkopen en aanbestedingen

Afwijking 2018

x € 1.000

Kredietfaciliteit
De provincie Flevoland beschikt met ingang van 1 januari 2019 over een kredietfaciliteit bestaande uit een kredietlimiet van € 0 en een intra-daglimiet van € 10 mln.