Jaarverslag 2018

Jaarrekening 2018 op hoofdlijnen

Analyse resultaat

1.2 Analyse resultaat

In het jaarverslag is bij de programmaonderdelen een verschillenanalyse opgenomen met daarin een toelichting op de afwijkingen (> € 0,1 mln.) ten opzichte van de begroting na wijziging. Alle afwijkingen tezamen vormen het resultaat na bestemming van de jaarrekening 2018 en bedraagt totaal € 8,7 mln. In onderstaande tabel zijn de verschillen per programmaonderdeel opgenomen.

Tabel 1.2: Verschillen per programmaonderdeel

Programmaonderdeel

Verschil

Waarvan

 effect op

Reserves

Rekening-
saldo

1.1 Ruimtelijke ontwikkeling

356

22

334

1.2 Water

65

0

65

2.1 Leefbaarheid landelijk gebied

73

40

33

2.2 Natuur en landschap

1.528

1.245

283

3.1 Ondernemerschap en groei

291

222

69

3.2 Recreatie en toerisme inclusief gebiedspromotie

360

-117

477

4.1 Cultuur

705

166

539

4.2 Samenleving en sport

34

0

34

5.1 Milieu inclusief omgevingsdiensten

77

0

77

5.2 Energie en klimaat

765

419

346

6.1 Openbaar vervoer

271

271

0

6.2 Mobiliteit

214

214

0

6.3 Provinciale infrastructuur

-145

-145

0

6.4 Instandhouding en realisatie prov. infrastructuur

567

556

11

7.1 Noordelijk Flevoland

1.515

1.515

0

7.2 Midden Flevoland

-7.342

-7.141

-201

7.3 Zuidelijk Flevoland

20

60

-40

7.4 Nieuwe Natuur

1.864

1.864

0

8.1 (Inter)nationale samenwerking en best.positionering

2.082

1.809

273

8.2 Bestuurszaken

99

0

99

8.3 Algemene dekkingsmiddelen

3.544

138

3.405

8.4 Onvoorzien en stelposten

1.166

0

1.166

8.5 Bedrijfsvoering

4.427

2.693

1.734

8.6 Reserves

0

0

0

x € 1.000

Toelichting op verschillen

De belangrijkste oorzaken (effect op rekeningsaldo > € 0,25 mln.) worden hieronder kort toegelicht. Voor een toelichting op de overige verschillen wordt verwezen naar de desbetreffende programmaonderdelen.

1.1 Ruimtelijke ontwikkeling: voordelig saldo € 0,3 mln.
Het voordelig saldo op het programmaonderdeel Ruimtelijke ontwikkeling wordt voornamelijk veroorzaakt doordat projecten, programma's en pilots binnen de verschillende opgaven van de omgevingsvisie FlevolandStraks jaargrens overschrijdend zijn (doorlopen in 2019).

2.2 Natuur en landschap: voordelig saldo € 0,3 mln.
Omdat de intensiteit van de publiekscommunicatie voor Nieuw Land is beïnvloed door de media-aandacht van de Oostvaardersplassen, zijn de uitgaven achtergebleven en zal in 2019 extra inzet plaatsvinden om de achterstand in te halen (€ 0,14 mln.). Daarnaast zijn een aantal activiteiten rondom de beleidsontwikkeling natuur, waaronder de aanpak essentaksterfte en de verdere professionalisering van de faunabeheereenheid, (deels) doorgeschoven naar 2019 (€ 0,16 mln.).

3.2 Recreatie en toerisme inclusief gebiedspromotie: voordelig saldo € 0,5 mln.
Het voordelig saldo op dit programmaonderdeel heeft voornamelijk betrekking op de activiteiten binnen de kernopgave 'Het Verhaal van Flevoland (€ 0,34 mln.). Doordat besluitvorming heeft plaatsgevonden in oktober 2018 konden niet alle activiteiten in 2018 uitgevoerd/afgerond worden.

4.1 Cultuur: voordelig saldo € 0,5 mln.
Het voordelig saldo op het programmaonderdeel Cultuur wordt hoofdzakelijke veroorzaakt door:

 • Als gevolg van de verbouwing van het provinciaal archeologisch depot en de afhankelijkheid van landelijke ontwikkelingen kon de beoogde digitaliseringsinhaalslag niet in 2018 worden gerealiseerd (€ 0,1 mln.)
 • In de eerste termijn van het Innovatiefonds Bibliotheken is een beperkt aantal projectaanvragen ingediend, waardoor niet het volledige bedrag tot besteding is gekomen (€ 0,2 mln.)

5.2 Energie en klimaat: voordelig saldo € 0,4 mln.
Dit verschil wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door:

 • In 2018 werd een subsidieaanvraag verwacht voor een pilot Business Development Circulaire Economie. Deze is uiteindelijk begin 2019 ingediend (€ 0,2 mln.)
 • In het kader van het windenergiebeleid zijn in 2018 minder kosten gerealiseerd dan begroot doordat er minder juridisch advies nodig bleek en een aantal activiteiten/kosten zijn doorgeschoven naar 2019 (€ 0,1 mln.)

8.1 (Inter)nationale samenwerking en bestuurlijke positionering: voordelig saldo € 0,3 mln.
Dit verschil wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een onderbesteding op het budget Provinciale Staten door de terugvordering van niet bestede fractievergoedingen (€ 0,2 mln.).

8.3 Algemene dekkingsmiddelen: voordelig saldo € 3,4 mln.
Dit verschil wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door:

 • Vanuit de reserve doorgeschoven activiteiten is een bedrag van € 1,7 mln. niet ingezet. Conform vigerend beleid is dit bedrag onttrokken uit de reserve ten gunste van het rekeningsaldo.
 • De opbrengsten uit de opcenten motorrijtuigenbelasting (MRB) zijn € 2,5 mln. hoger dan begroot, hetgeen voornamelijk veroorzaakt wordt door de toename van het aantal voertuigen.
 • Hogere opbrengsten uit MRB hebben een nadelig effect op de uitkering uit het provinciefonds. Voornamelijk hierdoor zijn de netto opbrengsten uit het provinciefonds € -1,0 mln. lager dan begroot.
 • De lening aan de Stichting Thuishaven (project Reedewaard) is in 2018 volledig afgelost, inclusief achterstallige betalingen. Als gevolg hiervan kon de in 2017 getroffen voorziening voor oninbaarheid vrijvallen (€ 0,4 mln.)

8.4 Onvoorzien en stelposten: voordelig saldo € 1,2 mln.
De na de Zomernota 2018 nog resterende stelposten zijn uiteindelijk niet meer nodig gebleken (€ 0,8 mln.) Daarnaast is het resterende bedrag in de stelpost Nieuw Beleid niet meer ingezet (€ 0,4 mln.)

8.5 Bedrijfsvoering: voordelig saldo € 1,7 mln.
Het voordelig rekeningsaldo wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door:

 • Niet (direct) ingevulde vacatures (€ 0,5 mln.)
 • Vertraging in de uitvoering van het project herhuisvesting/werkplekaanpassingen (€ 0,3 mln.)
 • Lagere kosten voor traffic management door nieuwe aanbesteding en daaruit volgende opstartfase (€ 0,2 mln.)
 • Een deel van het IV-portfolio loopt door in 2019 (€ 0,1 mln.)
 • Lagere kosten voormalig vastgoed NLE door latere overnamedatum (€ 0,1 mln.)

Voor een nadere toelichting op de bedrijfsvoeringsactiviteiten wordt verwezen naar onderdeel II Programmaverantwoording, paragraaf 8.5 Bedrijfsvoering.

ga terug