Jaarverslag 2018

Kwaliteit openbaar bestuur

Bedrijfsvoering

Portefeuillehouder

H.J. Hofstra (Financiën)
L. Verbeek (Inkoop- en aanbestedingsbeleid)
M.A. Rijsberman (Effectiviteit openbaar bestuur)

In het programmaonderdeel Bedrijfsvoering zijn de genoemde doelen en activiteiten opgenomen uit het College uitvoeringsprogramma 2015-2019 en is een overzicht gegeven van de begrote middelen en bijhorende verschillenanalyse. Meer informatie over de bedrijfsvoering is terug te vinden in de daarvoor wettelijk voorgeschreven paragraaf Bedrijfsvoering.

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 50.460
Gerealiseerd € 46.153
Afwijking € 4.307
ga terug