Jaarverslag 2018

Kwaliteit openbaar bestuur

Onvoorzien en stelposten

Portefeuillehouder

H.J. Hofstra

Middelen

8.4 Onvoorzien en stelposten

Rekening 2017

Begroting 2018 ontwerp

Begroting 2018 na wijziging

Rekening 2018

Verschil

Lasten

0

6.686

1.166

0

1.166

Baten

0

0

0

0

0

Saldo

0

6.686

1.166

0

1.166

Waardoor wijkt het af (- = nadeel)

Verschil

Waarvan

effect op:

Lasten

Reserve

Rekening-

saldo

1. Onvoorziene uitgaven

115

0

115

2. Loon- en prijsontwikkeling

257

0

257

3. Stelpost nieuw beleid

344

0

344

4. Onzekerheden Perspectiefnota

400

0

400

Overige kleine verschillen

50

0

50

Totaal lasten

1.166

0

1.166

x € 1.000

Toelichting

1. Stelpost Onvoorziene uitgaven
Op de stelpost voor onvoorziene uitgaven is één keer een beroep gedaan door Provinciale Staten, voor het initiatiefvoorstel Educatieprogramma democratie & rechtsstaat. Het restantbedrag is niet nodig gebleken en komt ten gunste van het rekeningresultaat.
2. Stelpost Loon- en prijsontwikkeling
In de begroting is op deze stelpost ruimte gereserveerd om de verwachte stijging van pensioenpremies te dekken. Uiteindelijk bleken deze hogere premies opgevangen te kunnen worden binnen de bestaande salarisramingen. De stelpost is daardoor vrijgevallen in het rekeningresultaat.
3. Stelpost Nieuw Beleid
In de Programmabegroting is een stelpost Nieuw Beleid opgenomen, op basis van de voorstellen uit de Perspectiefnota 2017-2021. Op een deel van de voor nieuw beleid beschikbare middelen is in 2018 geen beroep gedaan, waardoor een bedrag van € 344.000 is vrijgevallen in het rekeningresultaat.
4. Onzekerheden Perspectiefnota
In de Programmabegroting is op deze stelpost ruimte gereserveerd voor eventuele tegenvallers die zich voordoen ten opzichte van de rekenkundige aannames in de begroting. Voorbeelden hiervan zijn eventuele tegenvallende opbrengsten uit het Provinciefonds of de opcenten motorrijtuigenbelasting. Uiteindelijk is op deze post geen beroep gedaan, waardoor deze is vrijgevallen in het rekeningresultaat.

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 1.166
Gerealiseerd € 0
Afwijking € 1.166
ga terug