Jaarverslag 2018

Kwaliteit openbaar bestuur

(Inter)nationale samenwerking en bestuurlijke positionering

A. Provinciale Staten / Statengriffie

Beoogd effect:
a) Optimaal gefaciliteerde Staten: kaderstellende, volksvertegenwoordigende en controlerende rol.
b) Optimaal ondersteunde besluitvorming door Provinciale Staten.
c) De Statengriffie garandeert haar going concerntaken op benodigd kwaliteitsniveau.

B. (Inter)nationale samenwerking en bestuurlijke positionering

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 12.644
Gerealiseerd € 10.641
Afwijking € 2.004
ga terug