Jaarverslag 2018

Kwaliteit openbaar bestuur

Verbonden partij(en)

In dit bestuurlijk programma zijn enkele verbonden partijen te noemen die bijdragen aan het doel 'kwaliteit van het openbaar bestuur'. De Vereniging Interprovinciaal Overleg (IPO) is als belangenbehartiger actief geweest op een groot aantal dossiers van de provincies richting het Rijk en andere koepelorganisaties. Het afgelopen jaar heeft het IPO een relevante positie ingenomen in het overleg met het kabinet over de uitvoering van het regeerakkoord, met name op de onderdelen energie en klimaat. Verder heeft het IPO de nodige inbreng gehad in wetgevingsprocessen en de provinciale belangen op regionaal en (inter)nationaal niveau ter tafel gebracht. Daarnaast zorgde het IPO ervoor dat de eigen sturing (P&C) en governance wordt geactualiseerd, waarbij de grote opgaven meer leidend zijn. Gezamenlijke informatievoorziening is eveneens verbeterd.

De provincie is aandeelhouder van de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). Deze systeembank verzorgt voor de decentrale overheden het betalingsverkeer. Ook het schatkistbankieren loopt via deze instelling.