Jaarverslag 2018

Kwaliteit openbaar bestuur

Financieel overzicht

Bedragen x € 1.000

Standaard lasten/baten/saldo
Rekening 2017
Begroting 2018 primitief
Begroting 2018 na wijziging
Rekening 2018
Afwijking 2018
Lasten
142.255
90.944
114.003
103.039
10.964
8.1 (Inter)nationale samenwerking en bestuurlijke positionering
4.915
7.661
12.644
10.641
2.004
8.1.1 Provinciale Staten
1.419
1.745
1.740
1.500
239
Kapitaallasten
11
26
26
11
15
Accountancy/financieel advies
75
89
89
75
14
Vergoedingen leden
695
624
664
688
-25
Cateringkosten Staten
64
63
63
90
-27
Reis en verblijf
25
46
46
20
26
Representatie
2
4
4
2
2
Excursies
2
1
1
1
0
StatenInformatieSysteem
18
43
43
14
28
Onderzoeksbudget
1
20
20
5
15
Flevopadwandeling
0
2
2
0
2
Communicatie
37
54
54
79
-25
Training en ontwikkeling
11
9
9
5
4
Provinciale Rekenkamer
245
237
237
232
5
Hoorzittingen
0
0
0
0
0
Fractieondersteuning
314
314
314
320
-6
Burgercommissieleden
15
20
20
11
8
Kosten externe verslaglegging
18
22
22
19
4
Verkiezingen
0
0
0
0
0
Ontwikkeling en Advies
127
170
125
131
-5
Afwikkelingsverschillen
-243
0
0
-203
203
8.1.2 Gedeputeerde Staten
635
958
1.013
987
26
Pensioenen leden GS
65
305
305
345
-40
Onderzoek art.217A Provinciewet
19
44
44
7
37
Representatie
111
134
134
125
9
Fiscale compensatie dienstauto
0
94
94
0
94
Uitkering oud leden GS
246
212
212
296
-83
Uitvoeringskosten APPA regeling
9
7
7
12
-5
Reis en verblijfkosten GS
138
142
167
159
9
Ambtstoelage CvdK
18
20
20
19
1
Opleiding leden GS
29
0
30
26
4
8.1.3 (Inter)nationale bestuurlijke samenwerking
649
708
968
892
76
Lagerhuis en Nationaal Jeugddebat
14
16
16
15
1
Inter Provinciaal Overleg
438
454
614
641
-27
(Inter)nationale Samenwerkingsverbnd
114
127
127
106
21
Bevrijdingsfestival
40
22
122
112
11
Interprovinciale activiteiten
28
47
47
11
35
Lidmaatschappen AER
9
11
11
7
3
Internationaal
13
16
16
12
4
Samenwerking Flevolandse Gemeenten
0
16
16
0
16
Afwikkelingsverschillen
-8
0
0
-13
13
8.1.4 Europees programma: POP3 Flevoland
1.874
3.081
3.701
2.922
780
p-MJP Coördinatie
727
824
1.444
1.464
-20
Provinciale cofinanciering POP3
107
430
430
427
3
Verwerven nieuwe EHS
136
139
139
136
3
Detachering DLG N-H
904
1.139
1.139
739
400
Realiseren maatregelen soortenbeleid
0
0
0
0
0
Synergiegelden overige partijen
0
0
0
0
0
Top-up Waterprogramma
0
550
550
157
393
8.1.5 Europees programma: Kansen voor West
269
1.114
5.114
4.180
935
Technische Bijstand Algemeen
111
103
103
66
37
OP West Flevoland
17
0
0
0
0
Technisch Bijstand OP West Flevoland
87
87
87
87
0
OP West 2014-2020
54
924
4.924
4.027
897
8.1.6 Europees programma: Interreg
70
54
108
160
-52
Interreg V
70
54
108
160
-52
8.2 Bestuurszaken
45
146
146
47
99
8.2.1 Kabinet, openbare orde en veiligheid, rechtsbescherming
39
127
127
32
95
Inrichting en faciliteiten PCC
2
2
2
0
2
Openbare orde en veiligheid
3
56
56
0
56
Opleidingen en oefenen
17
20
20
15
5
Wet Dwangsom en Beroep
0
11
11
0
11
Processen
4
10
10
0
10
Adviescommissie bezwaar- en beroep
11
18
18
13
5
Nationale Ombudsman
2
9
9
2
7
Abonnement software KO's
1
1
1
1
0
8.2.2 Interbestuurlijk toezicht
6
18
18
15
3
Kapitaallasten
0
0
0
0
0
Advieskosten
0
3
3
0
3
Toezicht waterschap
6
15
15
15
0
Toezicht Wabo
0
0
0
0
0
8.3 Algemene dekkingsmiddelen
449
34
1.345
-415
1.760
8.3.1 Algemene dekkingsmiddelen
449
34
1.345
-415
1.760
Kapitaallasten
0
0
0
0
0
Bank- en invorderingskosten < 1 jaar
17
34
34
18
16
Begrotingssaldo
0
0
1.693
0
1.693
Batig rentesaldo < 1 jaar
0
0
0
0
0
Doorbelaste invorderingskosten
0
0
0
0
0
Vrijval voorziening
0
0
-381
-456
75
Afwikkelingsverschillen
433
0
0
23
-23
8.4 Onvoorzien en stelposten
0
6.686
1.166
0
1.166
8.4.1 Onvoorzien en stelposten
0
6.686
1.166
0
1.166
Onvoorziene uitgaven
0
150
115
0
115
Loon- en prijsontwikkeling
0
257
257
0
257
Stelpost nieuw beleid
0
5.429
344
0
344
Stelpost onzekerh Perspectiefnota
0
800
400
0
400
Stelpost Risicobuffer Ombuigingen
0
0
0
0
0
Versterking werkg. mobil. en logist.
0
0
0
0
0
Vennootschapsbelasting
0
50
50
0
50
8.5 Bedrijfsvoering
47.501
46.182
50.460
46.153
4.307
8.5.1 Personeel en organisatie
35.244
36.901
38.146
36.138
2.007
Reorganisatie Bedrijfsvoering
0
0
0
0
0
Spaarverlof
348
0
0
121
-121
Salarissen
27.842
32.144
30.990
30.197
793
Toelagen
344
385
385
384
0
Decentr. bedrijfsvoeringslasten
312
275
275
290
-15
Regelingen
-310
-227
-314
-310
-3
Stelposten
0
1.306
818
0
818
Tijdelijk personeel
3.752
246
2.367
2.416
-49
Reizen
711
738
733
763
-30
Overwerk
106
50
95
94
1
Kosten ex werknemers
207
162
206
191
15
Gediffertentieerd belonen
62
25
165
86
80
Medewerkerontwikkeling
512
651
726
397
329
Bijdrage derden salarissen
18
0
32
24
8
Personeelsgebeurtenissen
68
62
62
63
-1
Werk en leerprojecten
19
61
26
16
10
Werving en selectie
101
101
66
48
19
Bedrijfssport
10
12
12
9
3
Personeelsvereniging
15
16
16
20
-4
Uitvoering Arbowet
56
51
61
56
5
Vertrekregeling
3
0
79
79
0
Duurzame inzetbaarheid
515
238
612
492
120
Kerstpaketten
29
29
29
38
-9
Adviezen
149
74
110
113
-3
Management Development Traject
53
42
82
47
35
IPO: A+O fonds en Flexpool
-6
64
44
41
3
WGA
134
90
145
155
-10
Participatiewet
194
308
325
310
15
Afwikkelingsverschillen
1
0
0
0
0
8.5.2 Financiën
77
84
124
124
1
Adviezen
77
84
124
124
1
Verbetering interne beheersing
0
0
0
0
0
8.5.3 Communicatie
63
102
102
51
51
Adviezen
2
6
0
0
0
Relatiegeschenken
11
12
12
11
0
Foto's
1
7
0
0
0
Media
50
78
91
39
51
8.5.4 Bestuurlijk-juridische zaken
250
217
371
226
145
Adviezen
107
115
209
130
79
Kwaliteitsmanagement/jur. control
100
76
136
86
49
Benchmark Provincie
44
26
26
10
16
8.5.5 Facilitaire zaken en financiële administratie
7.436
5.271
5.342
4.534
808
Kapitaallasten
3.640
1.561
1.187
1.187
0
Voorziening NJO provinciehuis
316
465
465
465
0
NJO Vestigingen
745
85
85
85
0
NJO NLE
181
181
181
181
0
Onderhoud gebouwen en installaties
408
426
426
381
46
Gas, water en electra
158
244
158
114
44
Belastingen en rechten
125
118
133
130
3
Gebouw-/werkplekaanpassingen
125
63
571
264
306
Traffic Management
368
566
456
250
206
Kantoormaterialen
58
44
110
82
28
Uitbestede diensten
751
825
839
799
40
Dienstkleding
34
29
29
35
-6
Bedrijfshulpverlening
24
35
35
28
8
Inkoop- en aanbestedingskosten
26
45
60
22
37
Verzekeringen
229
222
222
206
17
Salarisverwerking
0
0
0
0
0
Ondernemingsraad
21
34
34
24
10
Lidmaatschappen en abonnementen
9
10
10
4
7
NLE
60
127
149
104
45
Vestigingen
163
191
191
173
19
Beheer provinciale archieven
0
0
0
0
0
Afwikkelingsverschillen
-6
0
0
0
0
8.5.6 Informatievoorziening
4.432
3.606
6.374
5.080
1.294
Kapitaallasten
185
1.813
858
858
0
Kapitaallasten nieuwe investeringen
497
0
0
0
0
Adviezen
88
112
112
71
41
Exploitatielasten automatisering
1.391
1.112
1.860
1.816
44
Telecommunicatie
252
345
245
246
0
IenA plan
704
224
849
734
115
Opbrengst hardware
0
0
0
0
0
Meerjaren aanpak bedrijfsvoering
1.316
0
2.450
1.357
1.093
Afwikkelingsverschillen
0
0
0
-1
1
8.6 Reserves
89.343
30.236
48.242
46.614
1.628
8.6.1 Mutaties reserves
89.343
30.236
48.242
46.614
1.628
Algemene reserve
6.845
356
356
356
0
Personeel
1.509
900
900
2.353
-1.453
Grootschalige kunstprojecten
33
33
33
33
0
Monumentenzorg
147
147
147
147
0
Strategische projecten
13.162
4.561
12.175
12.028
147
Zuiderzeelijngelden
10.494
0
0
0
0
Technische bijstand Europa
0
0
0
25
-25
Cofinanciering EU-projecten 07-13
0
0
0
0
0
Proceskosten speerp Omgevingsplan
1.000
1.000
1.000
1.000
0
Infrafonds
0
0
0
0
0
p-MJP/POP
430
430
1.615
1.615
0
Bodem
0
0
0
0
0
Cofinanciering EU-projecten 14-20
900
900
900
900
0
Egal. res. activ. vervangingsinv.
1.938
204
204
191
13
Nieuwe Natuur
0
0
0
0
0
Flevokust Haven
0
0
96
0
96
Almere 2.0
4.200
4.200
12.273
12.272
0
Beheer en ontwikkeling Natuur
4.508
850
850
1.204
-354
Mobiliteit
22.325
5.142
2.699
2.962
-264
Egalisatie gladheidbestrijding
0
0
0
19
-19
Egalisatie JO Infrastructuur
194
0
0
0
0
Doorgeschoven activiteiten
2.127
0
315
315
0
Dekking afschrijvingslasten
11.801
11.514
11.729
8.121
3.607
Economisch Programma
7.731
0
0
122
-122
Duurzame energie
0
0
2.950
2.950
0
Baten
-238.396
-192.475
-228.320
-224.842
-3.479
8.1 (Inter)nationale samenwerking en bestuurlijke positionering
-989
-1.080
-1.033
-1.112
79
8.1.2 Gedeputeerde Staten
-30
-27
-27
-32
5
Representatie
0
0
0
0
0
Reis en verblijfkosten GS
-10
0
0
-6
6
Verhaal pensioenbijdrage
-20
-27
-27
-26
-1
8.1.4 Europees programma: POP3 Flevoland
-86
0
0
-64
64
p-MJP Coördinatie
-86
0
0
-64
64
Detachering DLG N-H
0
0
0
0
0
Synergiegelden overige partijen
0
0
0
0
0
8.1.5 Europees programma: Kansen voor West
-826
-941
-841
-920
78
OP West Flevoland
0
0
0
0
0
TB PB West Regio
-821
-918
-818
-806
-12
OP West 2014-2020
-4
-23
-23
-114
91
8.1.6 Europees programma: Interreg
-47
-111
-165
-97
-68
Interreg V
-47
-111
-165
-97
-68
8.2 Bestuurszaken
0
0
0
0
0
8.2.1 Kabinet, openbare orde en veiligheid, rechtsbescherming
0
0
0
0
0
Opleidingen en oefenen
0
0
0
0
0
8.2.2 Interbestuurlijk toezicht
0
0
0
0
0
Rente van geldleningen
0
0
0
0
0
8.3 Algemene dekkingsmiddelen
-165.027
-155.383
-160.700
-162.483
1.783
8.3.1 Algemene dekkingsmiddelen
-165.027
-155.383
-160.700
-162.483
1.783
Provinciefondsuitkering
-94.278
-84.731
-88.900
-87.863
-1.037
Opcenten motorrijtuigenbelasting
-69.836
-70.068
-71.068
-73.519
2.451
Rente investeringen
0
0
0
0
0
Batig rentesaldo < 1 jaar
-182
-151
-151
-151
0
Overige rentebaten
-244
-212
-212
-145
-67
Dividend Aliander
-48
-37
-37
-42
5
Dividend Enexis
0
0
0
0
0
Afvalzorg Holding NV
-125
-125
-125
-125
0
Dividend BNG
-123
-43
-190
-190
0
Dividend Vitens
-15
-12
-12
-14
3
Dividend Publiek Belang
0
-3
-3
0
-3
Dividend Attero
0
-2
-2
0
-2
Doorbelaste invorderingskosten
0
0
0
0
0
Vrijval voorziening
0
0
0
-433
433
Afwikkelingsverschillen
-177
0
0
-1
1
8.5 Bedrijfsvoering
-3.242
-3.280
-3.436
-3.556
119
8.5.1 Personeel en organisatie
-2.601
-2.306
-2.529
-2.714
185
Reorganisatie Bedrijfsvoering
0
-43
0
0
0
Decentr. bedrijfsvoeringslasten
0
0
0
0
0
Medewerkerontwikkeling
0
0
0
-1
1
Bijdrage derden salarissen
-2.457
-2.193
-2.347
-2.466
119
Bedrijfssport
-3
-5
-5
-3
-2
Management Development Traject
-38
0
-40
-42
3
WGA
-80
-65
-120
-182
62
Participatiewet
-23
0
-17
-20
3
8.5.4 Bestuurlijk-juridische zaken
0
0
0
0
0
Adviezen
0
0
0
0
0
8.5.5 Facilitaire zaken en financiële administratie
-642
-974
-907
-842
-65
Gas, water en electra
0
0
-4
-4
0
Traffic Management
0
-93
0
0
0
Uitbestede diensten
-13
0
0
-11
11
Verhuur provinciehuis
-318
-302
-302
-318
16
NLE
-310
-579
-601
-510
-92
8.5.6 Informatievoorziening
0
0
0
0
0
Opbrengst hardware
0
0
0
0
0
8.6 Reserves
-69.138
-32.732
-63.151
-57.690
-5.461
8.6.1 Mutaties reserves
-69.138
-32.732
-63.151
-57.690
-5.461
Algemene reserve
-11.184
0
-778
-778
0
Personeel
-1.310
-594
-1.101
-953
-149
Grootschalige kunstprojecten
0
0
-423
-268
-155
Monumentenzorg
0
0
0
0
0
Strategische projecten
-17.544
-6.467
-15.397
-13.159
-2.238
Zuiderzeelijngelden
-6.210
-2.300
-2.300
-717
-1.583
Technische bijstand Europa
-505
0
0
0
0
Cofinanciering EU-projecten 07-13
-2.986
0
0
0
0
Investeringsimpuls Flevoland Almere
-3.934
-2.500
-8.634
-8.634
0
Proceskosten speerp Omgevingsplan
-1.320
-338
-588
-433
-155
Infrafonds
-10.667
0
0
0
0
p-MJP/POP
-329
-1.030
-1.650
-1.202
-448
Bodem
-366
0
-2.110
-1.692
-418
Cofinanciering EU-projecten 14-20
-73
-920
-4.920
-3.977
-943
Egal. res. activ. vervangingsinv.
0
0
0
0
0
Nieuwe Natuur
-471
-3.434
-3.834
-1.970
-1.864
Flevokust Haven
-3
-87
0
-7.297
7.297
Almere 2.0
-7.273
-6.768
-6.768
-6.768
0
Beheer en ontwikkeling Natuur
-2.140
0
-1.023
-183
-839
Mobiliteit
0
-6.677
-3.133
-874
-2.258
Egalisatie gladheidbestrijding
-151
0
0
0
0
Jeugdzorg
0
0
0
0
0
Egalisatie JO Infrastructuur
0
0
-600
-50
-550
Doorgeschoven activiteiten
-1.134
-570
-2.966
-2.966
0
Meerjaren aanpak bedrijfsvoering
-1.316
0
-2.450
-1.357
-1.093
Dekking afschrijvingslasten
0
-897
-897
-934
36
Economisch Programma
-139
-150
-3.580
-3.480
-100
Sportaccommodaties c.a
-65
0
0
0
0
GO-gelden
-17
0
0
0
0