Jaarverslag 2018

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Niet financiële risico’s

Naast de hiervoor beschreven financiële risico’s zijn er ook bestuurlijk relevante niet-financiële risico’s te identificeren. Bij het opstellen van de Jaarstukken 2018 zijn deze opnieuw geïnventariseerd.

Beheer grote grazers/dierenwelzijn

In de Oostvaardersplassen leven onder andere grote grazers (heckrunderen, konikpaarden en edelherten). Staatsbosbeheer is als eigenaar van het gebied Oostvaardersplassen belast met de uitvoering van het beheer van de grote grazers. Gedeputeerde Staten zijn – met inachtneming van de toepasselijke regelgeving - verantwoordelijk voor het beleid ten aanzien van dierenwelzijn en zien toe op de uitvoering van het beheer van de grote grazers door Staatsbosbeheer. In bepaalde omstandigheden, zoals een strenge winter, kunnen genomen besluiten en maatregelen als impopulair worden ervaren. Het risico bestaat dat bij onvolledige, onduidelijke of niet tijdige communicatie de ‘impopulaire’ maatregelen leiden tot imagoschade van het gebied, Staatsbosbeheer en de provincie.

Eind 2017 / begin 2018 heeft Flevoland op een ongunstige manier de landelijke pers gehaald als gevolg van de maatschappelijke onrust inzake het beheer. Op basis van het advies van de commissie Van Geel is een nieuw Beleidskader Beheer Oostvaardersplassen opgesteld, dat in juli 2018 door Provinciale Staten is vastgesteld. Op de korte termijn is het risico van onrust groter geworden als gevolg van de voorziene korte termijn maatregelen en mogelijke juridische procedures.

Kans

Impact (korte termijn)

60%

Zeer groot

Op de langere termijn, nadat de populatie dieren is verminderd en de beschutting in het gebied weer is toegenomen, zal naar verwachting sprake zijn van een lager risico.

Kans

Impact (lange termijn)

10%

Zeer groot

Beheersmaatregelen
De onderstaande beheersmaatregelen zijn/worden (onder meer) getroffen:

  • de provincie Flevoland zorgt ervoor dat de communicatie bij maatregelen helder, volledig, tijdig en juist is;
  • het nieuwe Beleidskader Beheer Oostvaardersplassen is vastgesteld;
  • er wordt voortvarend gestart met de invoering van nieuwe maatregelen, specifiek de maatregelen op korte termijn.
ga terug