Jaarverslag 2018

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Risicobeleid en risicomanagement

De provincie heeft als doel zich te ontwikkelen tot een risicovolwassen organisatie. Concreet betekent deze ambitie dat risicomanagement integraal onderdeel uitmaakt van beleidsvoorbereiding, besluitvorming en uitvoering. Een van de uitgangspunten in dit beleid is dat risico’s op een verantwoorde manier in de besluitvorming worden betrokken. De provincie wil bewust met risico’s omgaan en ze in beeld brengen. Om ook goed zicht te hebben op de mate waarin de risico’s worden beheerst, worden bij de risico’s ook de gehanteerde beheersmaatregelen in beeld gebracht.

Activiteiten op het gebied van risicomanagement in 2018
Eind 2017 hebben Provinciale Staten de nota Risicomanagementbeleid vastgesteld. De voornaamste uitgangspunten zijn:

  • een classificatieschema (onder andere voor inschatting van de kans) met een vijfpuntsschaal;
  • een berekeningswijze waarbij voortaan de financiële gevolgen worden ingeschat en niet meer worden gemaximeerd;
  • structurele risico’s kennen een vermenigvuldigingsfactor van drie. Er wordt voldoende incidentele weerstandscapaciteit aangehouden om, als het risico zich aandient, de financiële effecten daarvan gedurende drie jaar te kunnen opvangen;
  • ook niet financiële risico’s (gekwantificeerd) kunnen een onderdeel vormen van deze weerstandsparagraaf;
  • afromen van de beschikbare weerstandscapaciteit. Om te voorkomen dat de weerstandsratio zich langdurig boven de bovengrens van 2,0 bevindt, wordt deze (indien van toepassing) na drie aaneengesloten jaren afgeroomd tot factor 2.

Een plan van aanpak voor verdere implementatie van risicomanagement is in het najaar 2017 opgesteld en vanaf 2018 ter hand genomen. Inmiddels is in 2018 onder meer een verkenning gestart naar een risico management tool.

ga terug