Jaarverslag 2018

Financiering

Risicobeheer

Het vigerende beleid binnen de provincie Flevoland geeft aan dat wij prudent omgaan met de financiële middelen. Wij trekken geen gelden aan om deze tegen een hoger rendement uit te zetten (bankieren). De provincie heeft geen leningen aangetrokken en een positief rekening courant saldo. In het huidige treasurystatuut worden vier risico’s onderkend waarbij de volgende maatregelen zijn getroffen:

Tabel 4.2: Risico’s en maatregelen

Risico

Omschrijving

Maatregel

Renterisico

De kans dat rentewijzigingen nadelige financiële gevolgen hebben.

Dit gebeurt door gedurende het jaar de ruimte boven/onder de limiet te monitoren.
Kasgeldlimiet: 7% van de omvang van de Programmabegroting 2018 bedraagt € 14,3 mln.
Kasgeldoverschot: gemiddelde omvang vlottende middelen, dit bedraagt € 140,0 mln. Dit bedrag plus de kasgeldlimiet van € 14,3 mln. levert een ruimte onder de limiet op van € 154,3 mln. Gezien deze ruimte is er van een risico nagenoeg geen sprake.
Renterisiconorm: niet van toepassing omdat er geen gelden worden geleend.

Valutarisico

Positieve dan wel negatieve gevolgen van koersschommelingen wanneer er gehandeld wordt met andere munteenheden dan de euro.

Er wordt uitsluitend gehandeld met de euro als munteenheid. Dit risico is dan ook uitgesloten.

Krediet-risico

De kans dat een debiteur de hoofdsom niet terugbetaalt als gevolg van betalingsproblemen en/of een faillissement.

Sinds 2014 worden al onze middelen, op het drempelbedrag van ca. € 1,6 mln. na, aangehouden bij de schatkist dan wel zijn/worden deze in het kader van onderling lenen uitgeleend aan medeoverheden. Het risico van niet terugbetalen is hierbij (nagenoeg) nihil. Voor reguliere debiteuren wordt een adequate incassoprocedure toegepast. Waar zich financiële risico’s voordoen worden deze tijdig afgedekt.

Liquiditeit-risico

De kans dat er op korte en/of lange termijn te weinig liquide middelen voorhanden zijn om te kunnen voldoen aan de betalingsverplichtingen.

Er is dit jaar gewerkt met een versoberde (meerjarige) liquiditeitenplanning voor de komende jaren. Hierin zijn de uitgaven en inkomsten (vertaald naar geldstromen) zoveel als mogelijk op elkaar afgestemd. Hiermee is het liquiditeitsrisico beheerst en hebben zich geen liquiditeitstekorten voorgedaan.

ga terug