Jaarverslag 2018

Financiering

Ontwikkelingen

4.2 Ontwikkelingen

Door het jaar heen worden de actuele zaken en ontwikkelingen binnen het vakgebied gevolgd. Dit vindt onder andere plaats door deelname aan het interprovinciale Vakberaad Treasury Provincies. Op deze wijze staan wij open voor (toegestane) mogelijkheden die zich aandienen. Dit uiteraard binnen de grenzen van de (meerjarige) liquiditeitenplanning en de kaders van het treasurystatuut.

Dit jaar vindt er een door het ministerie van Financiën uitgevoerde beleidsdoorlichting Schatkistbankieren plaats. De belangrijkste beleidswijziging die hierin aan de orde komt is de verplichte deelname van de decentrale overheden aan schatkistbankieren sinds eind 2013. Deze beleidsdoorlichting wordt, conform toezegging van de minister van Financiën, gebruikt om de wijziging van de wet financiering decentrale overheden (wet Fido) te evalueren. Voor dit doel is een klankbordgroep ingesteld van vertegenwoordigers van de decentrale overheden, de koepelorganisaties VNG, IPO en UvW en de BNG Bank. Het proces vergt echter meer tijd dan aanvankelijk gepland, waardoor de uitkomsten hiervan nog niet bekend waren ten tijde van het opstellen van deze jaarstukken.

ga terug