Jaarverslag 2018

Lokale heffingen

Lokale lastendruk

Onder lokale lastendruk wordt verstaan hoe de tarieven van de provinciale belastingen en heffingen zich verhouden tot de tarieven in de andere provincies. Voor de opcenten MRB is de situatie in 2018 weergegeven in onderstaande tabel 1.2.

Tabel 1.2: Provinciale opcenten MRB

Provincie

2018

Noord-Holland

67,9

Fryslân

70,0

Utrecht

72,6

Noord-Brabant

76,1

Limburg

77,9

Flevoland

79,0

Overijssel

79,9

Zeeland

82,3

Gelderland

89,2

Groningen

89,3

Zuid-Holland

90,4

Drenthe

92,0

Van laag naar hoog gerangschikt nam Flevoland in 2018 de zesde plaats in voor wat betreft het tarief van de opcenten MRB. In 2018 bedroeg het landelijke gemiddelde tarief 80,6 opcenten.

Voor de grondwaterheffing lopen de tarieven tussen de provincies uiteen van € 0,50 per 100 m³ tot € 3,17 per 100 m³. Het tarief in Flevoland bedraagt per 1 januari 2010 € 1,41 per 100 m³, waarmee Flevoland van laag naar hoog gerangschikt de zevende plaats inneemt. De hoogte van de uiteindelijk opgelegde heffing is niet alleen afhankelijk van de hoogte van het tarief, maar ook van een mogelijk minimum bedrag en vrijstellingen. In Flevoland is geen minimum bedrag vastgesteld en zijn onttrekkingen kleiner dan 20.000 m³ vrijgesteld van de provinciale grondwaterheffing.

Voor interprovinciale vergelijking zijn alleen de opcenten MRB en de grondwaterheffing relevant gezien de omvang en/of de hoogte van de heffing. De activiteiten waarvoor leges worden gevraagd (zoals een abonnement op het Provinciaal Blad) verschillen tussen de provincies, waardoor vergelijking niet goed mogelijk is. Gelet op het specifieke karakter van de nazorgheffing is een vergelijking met andere provincies evenmin zinvol.

ga terug