Jaarverslag 2018

Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeleid

Indicatoren

Indicator

Omschrijving

2015

2016

2017

Streef-
cijfer
2018

Rekening
2018

Evenwichtige en duurzame door-ontwikkeling

Harde planvoorraad bedrijventerreinen: in 2030 < 6 jaar
Toelichting: Indicator conform RO Visie Werklocaties Flevoland 2015 en Convenant: tijd die nodig is om harde planvoorraad uit te geven (harde voorraad /gemiddelde uitgifte per jaar)

28 jaar

19 jaar

18 jaar

<18
jaar

16
jaar

Leegstand kantoren Almere en Lelystad
Bron: IBIS, Monitor Plabeka

30,6%

31,2%

28,9%

< 23,0%

24,7%

Percentage regionale keringen dat voldoet aan de normen  
Toelichting: Waterschap Zuiderzeeland is bezig met het op orde brengen van de regionale waterkering in het buitendijkse gebied van Zeewolde (Pluuthaven en De Rede), deze werkzaamheden zijn begin 2019 gereed en dan voldoet 100% van de keringen.
Bron: Provincie Flevoland

49%

98%

98%

99%

98%

Beleidsindicatoren BBV

Indicator

Omschrijving

2015

2016

2017

Streef-
cijfer
2018

Rekening
2018

Water-kwaliteit (oppervlakte-water)

Percentage van de waterlichamen met een ecologische kwaliteit:

  • goed
  • matig
  • ontoereikend
  • slecht

Bron: waarstaatjeprovincie.nl / Waterkwaliteitsportaal, KRW-rapportages

0%
83%
17%
0%

0%
83%
17%
0%

0%
83%
17%
0%

0%
83%
17%
0%

0%
83%
17%
0%