Jaarverslag 2018

Onderhoud kapitaalgoederen

Middelen

3.3 Middelen

In onderstaande tabellen is weergegeven welke kosten geraamd zijn voor de instandhouding van de kapitaalgoederen van de provincie, gebaseerd op de daaraan ten grondslag liggende onderhoudsplannen.

Jaarlijks onderhoud
Het jaarlijks onderhoud komt ten laste van de jaarlijks daartoe in de exploitatie opgenomen onderhoudsbudgetten.

Tabel 3.3: Jaarlijks onderhoud (ten laste van de exploitatie)

Rekening 2017

Begroting 2018 ontwerp

Begroting 2018 na wijziging

Rekening 2018

Verschil

Begroting 2019

Landwegen

5.571

6.051

6.918

7.237

-319

6.161

Vaarwegen

2.406

1.875

1.644

1.611

33

1.931

Provinciehuis

408

426

426

381

45

433

Vestigingen

88

103

103

98

5

105

Voormalig NLE

51

104

104

88

16

106

x € 1.000

Als gevolg van een ongeval (gekantelde tankwagen) zijn de onderhoudslasten voor landwegen in 2018 ca. € 0,8 mln. hoger dan gebruikelijk. Deze kosten worden doorbelast aan de veroorzaker (zie ook programmaonderdeel 6.4).

Niet jaarlijks onderhoud (NJO)
Voor de bekostiging van het niet jaarlijks onderhoud wordt jaarlijks ten laste van de exploitatie een bedrag toegevoegd aan de onderhoudsvoorzieningen NJO (dotatie). De kosten van het niet jaarlijks onderhoud worden vervolgens conform het BBV rechtstreeks ten laste van deze voorzieningen gebracht.

Tabel 3.4: Ontwikkeling voorziening Niet jaarlijks onderhoud Infrastructuur

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Dotatie aan voorziening t.l.v. exploitatie

12.247

11.068

10.832

9.809

6.772

4.423

Onderhoudskosten t.l.v. voorziening

-10.393

-6.395

-24.124

-13.229

-11.343

-11.257

x € 1.000

In tabel 3.4 is het verloop weergegeven van de voorziening NJO Infrastructuur op basis van de vastgestelde financiële kaders van het MBVI/PMIRT 2019-2023. Zoals aangegeven in de programmaverantwoording is een aantal activiteiten uit 2018 doorgeschoven naar 2019. Dit heeft geleid tot lagere uitgaven in 2018, de verwachting is dat de kosten van deze activiteiten in 2019 alsnog ten laste van de voorziening worden gebracht.
Op basis van de huidige beheer- en onderhoudsplannen ontstaat er in 2022 een tekort in de voorziening van € 5,4 mln. Op basis van de verslaggevingsregels mag geen incidentele extra storting in deze (egalisatie-) voorziening worden gedaan om dit te kort af te wenden maar dienen de toekomstige stortingen hierop aangepast te worden. Dit zal worden betrokken bij de actualisatie van de kaders voor beheer en onderhoud en bij het opstellen van de Programmabegroting 2020.

Tabel 3.5: Ontwikkeling voorziening Niet jaarlijks onderhoud Provinciehuis

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Dotatie aan voorziening t.l.v. exploitatie

316

465

465

465

465

465

Onderhoudskosten t.l.v. voorziening

-139

-419

-744

-162

-1.000

-427

x € 1.000

Tabel 3.6: Ontwikkeling voorziening Niet jaarlijks onderhoud Vestigingen

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Dotatie aan voorziening t.l.v. exploitatie

745

85

85

85

85

85

Onderhoudskosten t.l.v. voorziening

0

-169

-133

-297

-23

-26

x € 1.000

Tabel 3.7: Ontwikkeling voorziening Niet jaarlijks onderhoud NLE

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Dotatie aan voorziening t.l.v. exploitatie

783

181

181

181

181

181

Onderhoudskosten t.l.v. voorziening

-19

-223

-322

-350

-223

-126

x € 1.000

ga terug